Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp nâng cao

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

GVHD: ThS. Trần Thị Trang

LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế quốc tế hoá thương mại đã liên kết các quốc gia có chế độ chính trị khác
nhau thành một thị trường thống nhất,sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã đạt tới
mức biên giới các quốc gia chỉ còn ý nghĩa về mặt hành chính. Có thể nói, vận tải tàu
biển là chất xúc tác thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển và mở rộng hợp tác về
kinh tế, về quan hệ chính trị và giao lưu văn hóa xã hội. Trong đó, hoạt động giao nhận
hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển mặc dù còn rất non trẻ
song đã chứng tỏ được tầm quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế giữa các
quốc gia. Hoàn thiện công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển là
một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, nó không thể tách rời quá trình phát
triển của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.
Từ thực tế trên, Công ty TNHH Tiếp vận Hoa Thanh đã được hình thành.Công ty
chuyên cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập
khẩu trong nước và quốc tế bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ, môi giới
hàng hải và dịch vụ đại lý. Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty
là một chuỗi các bước quy trình nghiệp vụ nối tiếp nhau và mỗi phương thức vận tải
khác nhau lại có một quy trình giao nhận khác nhau. Tuy nhiên,luận văn chỉ tập trung
vào thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container
đường biển được diễn ra tại công ty và cảng thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra một
số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả quy trình này tại Công ty TNHH Tiếp
Vận Hoa Thanh.
 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

-Tìm hiểu về Công ty TNHH Tiếp Vận Hoa Thanh.
-Nghiên cứu về thực trạng qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển
bằng container đường biển tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hoa Thanh, nhằm rút ra
những ưu điểm và hạn chế của qui trình. Từ đó, đưa ra các giải pháp và kiến nghị để
nâng cao hiệu quả hơn nữa qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng
container đường biển tại công ty.

SVTH: Trần Viết Khả

2

GVHD: ThS. Trần Thị Trang

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: thực trạng qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận
chuyển bằng container đường biển tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hoa Thanh.
- Phạm vi nghiên cứu: hoạt động qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển
bằng container đường biển diễn ra tại công ty và tại cảng thành phố Hồ Chí Minh.
 Phương pháp nghiên cứu :
Sử dụng phương pháp thống kê...
1 GVHD: ThS. Trần Thị Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Xu thế quốc tế h thương mại đã liên kết c quốc gia chế độ chính trị khác
nhau thành một thị trường thống nhất,sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã đạt tới
mức biên giớic quốc gia chỉ còn ý nghĩa về mặt hành chính. thể nói, vận tải tàu
biển chất xúc tác thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển m rộng hợp tác về
kinh tế, về quan hệ chính trị và giao lưu văn hóa xã hội. Trong đó, hoạt động giao nhận
hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển mặc dù còn rất non trẻ
song đã chứng tỏ được tầm quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế giữa các
quốc gia. Hoàn thiện côngc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, nó không thểch rời quá trình phát
triển của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.
Từ thực tế trên, Công ty TNHH Tiếp vận Hoa Thanh đã được hình thành.Công ty
chuyên cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập
khẩu trong nước quốc tế bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ, môi giới
hàng hải dịch vụ đại lý. Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty
một chuỗi c bước quy trình nghiệp vụ nối tiếp nhau mỗi phương thức vận tải
khác nhau lại một quy trình giao nhận khác nhau. Tuy nhiên,luận n chỉ tập trung
vào thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container
đường biển được diễn ra tại công ty cảng thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra một
số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả quy trình này tại Công ty TNHH Tiếp
Vận Hoa Thanh.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
-Tìm hiểu về Công ty TNHH Tiếp Vận Hoa Thanh.
-Nghiên cứu về thực trạng qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển
bằng container đường biển tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hoa Thanh, nhằm rút ra
những ưu điểm hạn chế của qui trình. Từ đó, đưa ra các giải pháp kiến nghị để
nâng cao hiệu quả hơn nữa qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng
container đường biển tại công ty.
SVTH: Trần Viết Khả
Thực trạng và giải pháp nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp nâng cao - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp nâng cao 9 10 275