Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên

Được đăng lên bởi Xu Xu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2162 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu
3. Giới hạn đề tài
4. Tình hình ngiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Giá trị thực tiễn của đề tài
7. Kết cấu đề tài
PHẦN NỘI DUNG:
Chương I: Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng viên và công
tác đảng viên.
I. Lý luận Mác – Lênin về đảng viên
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng viên và công tác đảng viên
1. Khái niệm đảng viên và công tác đảng viên
2. Tưởng Hồ Chí Minh về đảng viên và công tác đảng viên
III. Quan điểm của Đảng ta về đảng viên và công tác quản lý đảng viên
Chương II: Thực trạng đảng viên và công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ
xã Trà Kót từ năm 2008 đến năm 2012:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm tình hình
2. Thuận lợi
3. Khó khăn
II. Thực trạng công tác đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đảng viên
ở Đảng bộ xã Trà Kót trong thời gian qua: ( Từ năm 2008 đến năm 2012)
1. Cơ cấu đội ngũ đảng viên
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
3. Năng lực chuyên môn
4. Năng lực thực tiễn

1

5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ở Đảng bộ xã Trà Kót trong
những năm qua
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm và nguyên nhân của ưu điểm
2. Khuyết điểm và nguyên nhân của khuyết điểm
3. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn
Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Trà Kót – Huyện Bắc Trà My từ năm 2013
đến năm 2015:
I. Phương hướng:
1. Phương hướng chung
2. Phương hướng cụ thể
II. Nhiệm vụ, giải pháp và những kiến nghị, đề xuất tiếp tục nâng cao
chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Trà Kót:
1. Nhiệm vụ
2. Những giải pháp
3. Kiến nghị, đề xuất:
PHẦN KẾT LUẬN
----------

2

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên
phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý
tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân.
Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà
nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó
mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết
thống nhất trong Đảng.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp
thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và
thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng...
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu
3. Giới hạn đề tài
4. Tình hình ngiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Giá trị thực tiễn của đề tài
7. Kết cấu đề tài
PHẦN NỘI DUNG:
Chương I: luận Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh về đảng viên công
tác đảng viên.
I. Lý luận Mác – Lênin về đảng viên
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng viên và công tác đảng viên
1. Khái niệm đảng viên và công tác đảng viên
2. Tưởng Hồ Chí Minh về đảng viên và công tác đảng viên
III. Quan điểm của Đảng ta về đảng viên và công tác quản lý đảng viên
Chương II: Thực trạng đảng viên công tác quản đảng viên của Đảng bộ
xã Trà Kót từ năm 2008 đến năm 2012:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm tình hình
2. Thuận lợi
3. Khó khăn
II. Thực trạng công tác đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đảng viên
ở Đảng bộ xã Trà Kót trong thời gian qua: ( Từ năm 2008 đến năm 2012)
1. Cơ cấu đội ngũ đảng viên
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
3. Năng lực chuyên môn
4. Năng lực thực tiễn
1
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên - Người đăng: Xu Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên 9 10 3