Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đạ Tông – huyện Đam Rông trong giai đoạn 2011 2016

Được đăng lên bởi phanvandiendmr
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã Đạ Tông giai đoạn 2011 - 2016

PHẦN MỞ ĐẦU
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định
rõ: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương
bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp
trên”.
Hoạt động quan trọng và chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND) là tổ
chức các kỳ họp, thông qua đó xem xét, quyết định những chủ trương, biện
pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển
địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ
của địa phương đối với cả nước. Vấn đề cần quan tâm là phải nâng cao chất
lượng các kỳ họp HĐND.
Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, vấn đề cần quan tâm là phải có sự
chuẩn bị chu đáo trong việc xây dựng nội dung chương trình kỳ họp; tổ chức
thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết; đề cương điều hành
thảo luận, tham luận và chất vấn tại kỳ họp; tuyên truyền các hoạt động của kỳ
họp.
Như vậy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân đóng một vị trí rất quan
trọng. Thực tế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân đã và đang biểu hiện
vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, đóng góp vào
việc ổn định xã hội, giữ vững an ninh. Từ đó tạo được lòng tin của quần chúng
nhân dân, tạo dựng cơ sở vững chắc cho hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Tuy nhiên ở một góc độ nào đó thì các đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn
còn nhiều thiếu sót chưa phát huy vai trò, vị trí của các kỳ họp Hội đồng nhân
dân: sự thiếu kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đã làm hạn chế năng lực hoạt
động của Hội đồng nhân dân…
Người thực hiện: Phan Văn Diễn – Học viên lớp TCLLCT – HC K4, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã Đạ Tông giai đoạn 2011 - 2016

Từ thực tế yêu cầu đó, cùng với việc nghiên cứu các quy định hoạt động
của Hội đồng nhân dân trong các văn bản pháp luật: Hiến pháp (sửa đổi bổ sung
năm 2001), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2003. Tôi
mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao
chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đạ Tông – huyện Đam Rông trong
giai đoạn 2011 - 2016” làm tiểu luận cuối khóa.
Thông qua đề tài nghiên cứu về vấn đề này nhằm mục đích giú...
Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã Đạ Tông giai đoạn 2011 - 2016
PHẦN MỞ ĐẦU
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định
rõ: “Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương
bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan nhà nước cấp
trên”.
Hoạt động quan trọng chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND) tổ
chức các kỳ họp, thông qua đó xem xét, quyết định những chủ trương, biện
pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, y dựng phát triển
địa phương về kinh tế - hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải
thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ
của địa phương đối với cả nước. Vấn đề cần quan tâm phải nâng cao chất
lượng các kỳ họp HĐND.
Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, vấn đề cần quan tâm phải sự
chuẩn bị chu đáo trong việc xây dựng nội dung chương trình kỳ họp; tổ chức
thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo các nghị quyết; đề cương điều hành
thảo luận, tham luận chất vấn tại kỳ họp; tuyên truyền các hoạt động của kỳ
họp.
Như vậy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân đóng một vị trí rất quan
trọng. Thực tế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân đã đang biểu hiện
vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, đóng góp vào
việc ổn định hội, giữ vững an ninh. Từ đó tạo được lòng tin của quần chúng
nhân dân, tạo dựng cơ sở vững chắc cho hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Tuy nhiên một góc độ nào đó thì các đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn
còn nhiều thiếu sót chưa phát huy vai trò, vị trí của các kỳ họp Hội đồng nhân
dân: sự thiếu kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đã làm hạn chế năng lực hoạt
động của Hội đồng nhân dân…
Người thực hiện: Phan Văn Diễn – Học viên lớp TCLLCT – HC K4, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đạ Tông – huyện Đam Rông trong giai đoạn 2011 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đạ Tông – huyện Đam Rông trong giai đoạn 2011 2016 - Người đăng: phanvandiendmr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đạ Tông – huyện Đam Rông trong giai đoạn 2011 2016 9 10 921