Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM & DV Tấn Lập

Được đăng lên bởi hubi477-gmail-com
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời mở đầu	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục đích nghiên cứu	1
3. Đối tượng nghiên cứu	1
4. Phạm vi nghiên cứu	2
5. Phương pháp nghiên cứu	2
6. Kết cấu các chương	2
Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tấn Lập	3
1.1. Quá trình hình thành, chức năng và nhiệm vụ của Công ty.	3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển	3
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ Công ty	3
1.2. Tổ chức quản lý tại Công ty	4
1.3. Tổ chức kế toán tại công ty	5
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ Tấn Lập	9
2.1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ của Công ty	9
2.1.1. Mặt hàng tiêu thụ tại Công ty	9
2.1.2. Thị trường tiêu thụ của Công ty	9
2.1.3. Phương thức tiêu thụ tại Công ty	9
2.1.4. Phương thức thanh toán	10
2.2. Kế toán tiêu thụ tại Công ty	10
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán	13
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu	14
2.3. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty	15
2.3.1. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính	15
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh	16
2.3.3. Kế toán thu nhập khác	18
2.3.4. Kế toán chi phí khác	19
2.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty	19
Chương 3: Nhận xét và một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán  tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ Tấn Lập	21
3.1. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tấn Lập	21
3.1.1. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của công ty	21
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán chung tại công ty	22
3.2. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV Tấn Lập	22
3.2.1. Ưu điểm	22
3.2.2. Hạn chế	23
3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty	25
Kết luận	28
Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM & DV Tấn Lập - Người đăng: hubi477-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM & DV Tấn Lập 9 10 43