Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Lời nói đầu
Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát
triển của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nớc ta
luôn đặt vấn đề về dân số, lao động , việc làm vào vị trí hàng đầu trong các
chính sách kinh tế xã hội. Chính sách đó đợc thể hiện tron việc hoạch định
các chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của đất nớc, đặt con ngời và việc làm
là vị trí trung tâm lấy lợi ích của con ngtời làm điểm xuất phát của mọi chơng trình kế hoạch phát triển.
Con ngời vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã
hội. Song con ngời chỉ trở thành động lực cho sự phát triển khi và chỉ khi họ
có điều kiẹn đã sử dụng sức lao động của họ để tạo ra của cải vật chát, tinh
thần cho xã hội. Quá trình kết hợp sức lao động và điều kiện sản xuất là quá
trình ngời lao động làm việc hay nói cách kế hoạchác là khi họ có đợc việc
làm.
Thái Bình là một tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ Sông Hồng diện tích
đất tự nhiên 1.535,8 km2, dân số năm 1999 là 1.785.600 ngời, tổng nguồn
lao động ( từ 15 tuổi trở lên ) chiếm 73,23% dân số. Trong điều kiện một
tỉnh nèn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, diện tích đất canh tác bình quân
chỉ có 550 m2/ ngời, nguồn nhân lực tăng nhanh qua các năm, cha đợc sử
dụng hết là một sức ép rất lớn về việc làm, ảnh hởng đến đời sống kinh tế
xã hội trong toàn tỉnh. Do vậy giải quyết việc làm là một yêu cầu cấp thiết
không thể thiếu đợc trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Vấn đề tạo việc làm đang là sự bức xúc, nống bỏng của tỉnh, chính vì
lẽ đó em chọn đề tài "Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải
quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình" với nội dung nhằm góp một phần kiến
thức nhỏ bé của mình vào chơng trình giải quyết việc làm của tỉnh.
Đề tài này đợc nghiên cứu trên cơ sở phơng pháp phân tích đánh giá
thực trạng để bổ sung lý luận, gắn lý luận với thực tiễn dới sự hớng dẫn
giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Vĩnh Giang.
1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Do kiến thức, t đuy, thông tin còn hạn hẹp cho nên không tránh khỏi
những sai sót trong quá trình nghiên cứu. Em kính mong đợc sự giúp đỡ,
góp ý của các thầy cô và các độc giả quan tâm để em hoàn thành tốt chuyên
đề này.

2

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

chơng I
Tạo việc làm và ảnh hởng của tạo việc làm đến việc sử dụng
nguồn nhân lực
I- Các khái niệm chung.

1.1- Khái niệm về việc làm.
Con ngời là động lực, động cơ, trung tâm của sự phát triển xã hội, với
nguồn lực của mình là chí lực và sức lực ,con ngời chỉ có thể tha...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng vèn quý, yªu b¶n quyÕt ®Þnh tån t¹i ph¸t
triÓn cña mäi nh thøc kinh héi, chÝnh ®ã §¶ng nhµ níc ta
lu«n ®Æt vÊn ®Ò vÒ d©n sè, lao ®éng , viÖc lµm vµo vÞ trÝ hµng ®Çu trong c
chÝnh s¸ch kinh tÕ héi. ChÝnh s¸ch ®ã ®îc thÓ hiÖn tron viÖc ho¹ch ®Þnh
c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc, ®Æt con ngêi vµ viÖc lµm
trÝ trung t©m lÊy lîi Ých cña con ngtêi lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cña mäi ch-
¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn.
Con ngêi võamôc tiªu võa lµ ®éng lùc cñaph¸t triÓn kinh tÕ
héi. Song con ngêi chØ trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn khi vµ chØ khi hä
®iÒu kiÑn ®· sö dông søc lao ®éng cña ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt ch¸t, tinh
thÇn cho x· héi. Qu¸ tr×nh kÕt hîp søc lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lµ qu¸
tr×nh ngêi lao ®éng lµm viÖc hay nãi c¸ch ho¹ch¸ckhi cã ®îc viÖc
lµm.
Th¸i B×nh lµ mét tØnh thuéc ®ång b»ng ch©u thæ S«ng Hång diÖn tÝch
®Êt nhiªn 1.535,8 km2, d©n n¨m 1999 lµ 1.785.600 ngêi, tæng nguån
lao ®éng ( 15 tuæi trë lªn ) chiÕm 73,23% d©n sè. Trong ®iÒu kiÖn mét
tØnh nÌn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu, diÖn tÝch ®Êt canh t¸c b×nh qu©n
chØ 550 m2/ ngêi, nguån nh©n lùc t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, cha ®îc
dông hÕt mét søc Ðp rÊt lín viÖc lµm, ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng kinh
héi trong toµn tØnh. Do vËy gi¶i quyÕt viÖc lµm mét yªu cÇu cÊp thiÕt
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh.
VÊn ®Ò t¹o viÖc lµm ®ang lµ sù bøc xóc, nèng báng cña tØnh, chÝnh
®ã em chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm vÊn ®Ò gi¶i
quyÕt viÖc lµm ë nh Th¸i B×nh" víi néi dung nh»m gãp mét phÇn kiÕn
thøc nhá bÐ cña m×nh vµo ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh.
§Ò tµi nµy ®îc nghiªn cøu trªn ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ®Ó sung lý luËn, g¾n luËn víi thùc tiÔn díi híng dÉn
gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn VÜnh Giang.
1
Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình 9 10 995