Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Le Trung Hieu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG KIỂM TRA SỨC KHOẺ
(HEALTH MONITORING SYSTEM)

Mã số:

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI : Nguyễn Đức Phước
LỚP

: 10ES

KHOA

: Trung Tâm Xuất Sắc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

2

1. Tên đề tài

Hệ thống kiểm tra sức khoẻ
Health Monitoring System

3. Lĩnh vực nghiên cứu
Tự
Xã hội
Giáo dục
nhiên
nhân
văn

2. Mã số

4. loại hình nghiên cứu
Kỹ
thuật

Nông
Lâm

Y
Dược

Môi
trường

Cơ bản

Ứng dụng

X

Triển
khai

X

5. Thời gian thực hiện 3 tháng
Từ tháng

12 năm 2014

đến tháng 3

năm 2015

6. Cơ quan chủ trì
Tên cơ quan: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Lương Bằng-Hoà Khánh-Liên Chiểu-Thành phố Đà nẵng
Điện thoại:

0511-3842738

Fax: 0511-3842771

7. Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên:
Nguyễn Đức Phước
Địa chỉ: số 19, đường Tuyên Sơn 17, TP Đà Nẵng
Điện thoại:
Fax:
Điện thoại NR:
Di động: 0932589256

E-mail: dhbk@ud.edu.vn

E-mail: andy.314.dn@gmail.com

8. Danh sách những người chủ chốt thực hiện đề tài
Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ được giao

Nguyễn Đức Phước
Võ Hồng Phúc
Lê Trung Hiếu

Đại học BK Đà Nẵng
Đại học BK Đà Nẵng
Đại học BK Đà Nẵng

Xây dựng phần cứng
Xây dựng phần mềm
Kiểm tra phần cứng và phần mềm

9. Đơn vị phối hợp chính
Tên đơn vị
trong và ngoài nước
Trung tâm Xuất Sắc
Công ty TNHH Văn Thanh

Nội dung phối hợp

Chữ ký

Họ và tên người đại
diện

Hỗ trợ thiết bị và kinh phí
Hướng dẫn nghiên cứu đề tài

10. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm trong, ngoài nước liên quan trực tiếp đến đề tài
(Ghi cụ thể một số bài báo, tài liệu, nghiên cứu triển khai... trong 5 năm gần đây)
1. Douglas V. Hall, “Microprocessor System Design - Hardware, Programming, and Interfacing”,
2. Agus Kurniawan,“ TI ARM Cortex-M LaunchPad Programming by Example [Kindle Edition]”
3. Peckol, JamesK., John Wiley & Sons, Inc., 2008, “Embedded systems – A comtemporary Design
3

Tool ”.
4. Dr. Yogendra B. Gandole ,“Fundamental of Microproccessor.
5. John Crisp, “INTRODUCTION TO MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS.
6. Getting Started with the Stellaris EK-LM4F120XL LaunchPad Workshop


11. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, vấn đề sức khoẻ ngày càng được quan tâm và nâng cao...
THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG KIỂM TRA SỨC KHOẺ
(HEALTH MONITORING SYSTEM)
Mã số:
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI : Nguyễn Đức Phước
LỚP : 10ES
KHOA : Trung Tâm Xuất Sắc
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Người đăng: Le Trung Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học 9 10 533