Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh địa chất khu tràng bạch mỏ hồng thái 2011

Được đăng lên bởi phamtuan93-mdc
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo tổng hợp tài liệu và tính lại trữ lượng khu mỏ than Tràng Bạch, TX.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Những người tham gia lập báo cáo
STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Tam Tính

Giám đốc Cty VITE

2

Phạm Tuấn Anh

P. Giám đốc Cty VITE

3

Nguyễn Hoàng Huân

Q.TP Địa chất than - Tác giả

4

Nguyễn Thanh Hà

PP Địa chất than

5

Trần Đại Dũng

PP Địa chất than

6

Nguyễn Tiến Đức

Kỹ sư Địa chất

7

Nguyễn Ngọc Huân

Kỹ sư Địa chất

8

Đỗ Xuân Kiên

Kỹ sư Địa chất

9

Nguyễn Văn Vĩ

Kỹ sư Địa chất

10

Vũ Viết Quyết

Kỹ sư ĐCTV- ĐCCT

11

Vũ Văn Truyền

KS Trắc địa - Ban TN

12

Nguyễn Tuấn Hiệp

Kỹ sư Trắc địa

13

Võ Thanh Hảo

Cử nhân Tin học

14

Vương Thị Thu Hà

KTV Số hoá

15

Trần Thu Ngân

KTV Số hoá

16

Nguyễn Bảo Châu

KTV Số hoá

Nhóm cố vấn kỹ thuật:
1

Nguyễn Văn Vượng

KSĐC - Trưởng ban TN-TKV

2

Nguyễn Ngọc Thịnh

Th.s Địa chất - Ban TN

3

Phạm Thanh Tuấn

K.S ĐCTV - Ban TN

4

Vũ Văn Truyền

KS Trắc địa - Ban TN

Nhóm chuyên gia
1

Nguyễn Đăng Sin

KS Địa chất

2

Trịnh Hùng Tâm

KS Địa chất

3

Nguyễn Như Trình

KS Địa chất

4

Trần Văn Đình

KS ĐCTV - ĐCCT

5

Nguyễn Đức Thoại

KS Địa chất

1

Báo cáo tổng hợp tài liệu và tính lại trữ lượng khu mỏ than Tràng Bạch, TX.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤC

Nội dung
A- THUYẾT MINH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG

I.1. Vị trí địa lý
I.2. Ranh giới, tọa độ lập báo cáo
I.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
I.4. Lịch sử công tác nghiên cứu địa chất, khai thác mỏ
CHƯƠNG II: CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU THĂM DÒ

II.1. Địa tầng
II.2. Kiến tạo
II.3. Đặc điểm các vỉa than
CHƯƠNG III: CÁC CÔNG TÁC THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC ĐÃ TIẾN HÀNH

III.1. Công tác trắc địa
III.2. Công tác thăm dò địa chất
III.3. Công tác địa vật lý lỗ khoan
III.4. Nhóm mỏ, mạng lưới các công trình thăm dò
CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG & TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ

IV.1. Công tác lấy mẫu, số lượng mẫu
IV.2. Tính chất vật lý và đặc điểm thạch học than
IV.3. Đặc tính kĩ thuật cơ bản vỉa than
CHƯƠNG V: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN-ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

V.1. Đặc điểm địa chất thủy văn (ĐCTV)
V.2. Đặc điểm địa chất công trình (ĐCCT)
CHƯƠNG VI: ĐẶC ĐIỂM KHÍ MỎ

VI.1 Khối lượng, chất lượng công tác nghiên cứu khí mỏ
VI.2 Thành phần, độ chứa khí của các vỉa than và đá vây quanh
VI.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm phân bố khí mỏ
VI.4 Phân loại mỏ theo cấp khí
VI.5 Đánh giá kết quả nghiên cứu khí mỏ
CHƯƠNG VII: ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC MỎ

VII.1 Hiện trạng khai thác khu mỏ
VII.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác mỏ
CHƯƠNG VIII: TRỮ LƯỢNG TÀI NGUYÊN THAN

VIII.1....
Báo cáo tổng hợp tài liệu và tính lại trữ lượng khu mỏ than Tràng Bạch, TX.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Những người tham gia lập báo cáo
STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Tam Tính Giám đốc Cty VITE
2 Phạm Tuấn Anh P. Giám đốc Cty VITE
3 Nguyễn Hoàng Huân Q.TP Địa chất than - Tác giả
4 Nguyễn Thanh Hà PP Địa chất than
5 Trần Đại Dũng PP Địa chất than
6 Nguyễn Tiến Đức Kỹ sư Địa chất
7 Nguyễn Ngọc Huân Kỹ sư Địa chất
8 Đỗ Xuân Kiên Kỹ sư Địa chất
9 Nguyễn Văn Vĩ Kỹ sư Địa chất
10 Vũ Viết Quyết Kỹ sư ĐCTV- ĐCCT
11 Vũ Văn Truyền KS Trắc địa - Ban TN
12 Nguyễn Tuấn Hiệp Kỹ sư Trắc địa
13 Võ Thanh Hảo Cử nhân Tin học
14 Vương Thị Thu Hà KTV Số hoá
15 Trần Thu Ngân KTV Số hoá
16 Nguyễn Bảo Châu KTV Số hoá
Nhóm cố vấn kỹ thuật:
1 Nguyễn Văn Vượng KSĐC - Trưởng ban TN-TKV
2 Nguyễn Ngọc Thịnh Th.s Địa chất - Ban TN
3 Phạm Thanh Tuấn K.S ĐCTV - Ban TN
4 Vũ Văn Truyền KS Trắc địa - Ban TN
Nhóm chuyên gia
1 Nguyễn Đăng Sin KS Địa chất
2 Trịnh Hùng Tâm KS Địa chất
3 Nguyễn Như Trình KS Địa chất
4 Trần Văn Đình KS ĐCTV - ĐCCT
5 Nguyễn Đức Thoại KS Địa chất
1
Thuyết minh địa chất khu tràng bạch mỏ hồng thái 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh địa chất khu tràng bạch mỏ hồng thái 2011 - Người đăng: phamtuan93-mdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Thuyết minh địa chất khu tràng bạch mỏ hồng thái 2011 9 10 886