Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án nền móng

Được đăng lên bởi Lê Thành Sĩ
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG

GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH

PHAÀN 1

MOÙNG NOÂNG
A.

SOÁ LIEÄU: (Ñeà soá 8d)
1.Noäi löïc : cho caùc moùng coù noäi löïc tính toaùn döôùi chaân coät taïi cao ñoä maët ñaát nhö
sau:
Noäi löïc
N0
M0
Q0
2. Neàn ñaát:

Ñôn vò
T(T/m)
Tm (Tm/m)
T(T/m)

Coät C1
75
0
0

Coät C2
50
0
0

CAÙC LÔÙP ÑAÁT
Lôùp 1
Lôùp 2
Soá
Soá hieäu
h1(m)
h2(m)
hieäu
26
1,9
20
6,0

Lôùp 3
Soá
hieäu
22

Coät T3
19
7,1
0,8

Ñoä saâu möïc nöôùc
ngaàm (m)
2,0

B. THÖÏC HIEÄN.
1. Xöû lyù soá lieäu, ñaùnh giaù ñieàu kieän xaây döïng coâng trình

STT

26

Ñoä aåm
töï
nhieân
W%

Giôùi
haïn
nhaõo
Wnh
(%)

Giôùi
haïn
deûo
Wd
(%)

Dung
troïng
töï
nhieân
T/m3

Tyû
troïng
haït

29,5

28,4

22,9

1,75

2,64

Goùc
ma
saùt
trong

Keát quaû thí nghieäm neùn eùp
e-p vôùi taûi troïng neùn p (KPa)
Löïc dính,
c Kg/cm2

50

100

150

Keát
quaû
xuyeân
tónh qc
(MPa)

Keát
quaû
xuyeân
tieâu
chuaån
N

0,35

2

Ñoä aåm
töï
nhieân
W%

Tæ
troïng
haït

Söùc
khaùng
xuyeân
tónh
qc
(MPa)

Keát
quaû
xuyeân
tieâu
chuaån
N

200

Thaønh phaàn haït (%) töông öùng vôùi caùc côõ haït
S
T
T
>10
2
0
2
2

Haït caùt

Haït soûi

1,5

Thoâ

To
Vöøa
Nhoû
Ñöôøng kính haït (mm)

Mòn

0.250.1

0.10.05

Haït buïi

0.050.01

0.01
0.00
2

Haït
seùt
<
0,00
2

105

5-2

2-1

1-0.5

0.50.25

2

18

33

27,5

16,5

3

17

2,63

15,60

31

9,0

25

41,5

10

9

4

13,6

2,63

18,50

39

TRANG 1

ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG

GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH

a. Phaân loaïi ñaát (xaùc ñònh teân vaø traïng thaùi).Choïn chieàu saâu choân moùng.
 Lôùp 1:
 Teân: Phaân loaïi ñaát dính theo chæ soá deûo Ip (TCXD 45-78)
Ip=WL-WP = 28,4-22,9=5,5 (%)  Ñaát caùt pha (AÙ caùt).
 Traïng thaùi: Phaân loaïi traïng thaùi ñaát dính theo ñoä seät I L (TCXD 45-78)

IL =

w - wp

wL - wp

=

w - wp
IP

=

29,5-22,9
= 1, 2 .
5,5

Do IL>1  Traïng thaùi loûng (Ñaát yeáu).
 Heä soá roãng töï nhieân:

e=

Gs .gw (1 + w)
2, 64.1.(1 + 0, 295)
- 1=
- 1 = 0, 9536
g
1,75

 Moâñun bieán daïng(Theo TCXD 45-78)
E=3qc=3.0,35=1,05 (Mpa).
 Lôùp 2:
 Teân: Phaân loaïi ñaát rôøi theo haøm löôïng haït (TCXD 45-78)
THAØNH PHAÀN CÔÕ HAÏT
Ñöôøng kính haït
≥10
(mm)
Thaønh phaàn
(%)

0

≥5

≥2

≥1

≥0,5 ≥0,25 ≥0,1 ≥0,05 ≥0,01 ≥0,002 ≤0,002

2

20

53

80,5

97

100

100

100

100

0

Do tæ leä haït coù d>0,5(mm) chieám tæ leä 80,5%  Ñaát caùt thoâ.
Traïng thaùi: Phaân loaïi theo thí nghieäm xuyeân tónh:
Do : qc=15,60 (MPa)=15,60x106 (N/m2)=15,60x105 (kG/m2)=156 (kG/cm2)
neân traïng thaùi lôùp caùt thoâ naøy laø Chaët..
Döïa vaøo thí nghieäm xuyeân tieâu chuaån SPT...
ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG GVHD: Ths. TRÖÔNG QUANG THAØNH
PHAÀN 1
MOÙNG NOÂNG
A. SOÁ LIEÄU: (Ñeà soá 8d)
1.Noäi löïc : cho caùc moùng coù noäi löïc tính toaùn döôùi chaân coät taïi cao ñoä maët ñaát nhö
sau:
Noäi löïc Ñôn vò Coät C1 Coät C2 Coät T3
N
0
T(T/m)
75 50 19
M
0
Tm (Tm/m)
0 0 7,1
Q
0
T(T/m)
0 0 0,8
2. Neàn ñaát:
CAÙC LÔÙP ÑAÁT
Ñoä saâu möïc nöôùc
ngaàm (m)
Lôùp 1 Lôùp 2 Lôùp 3
Soá hieäu h1(m)
Soá
hieäu
h2(m)
Soá
hieäu
26 1,9 20 6,0 22 2,0
B. THÖÏC HIEÄN.
1. Xöû lyù soá lieäu, ñaùnh giaù ñieàu kieän xaây döïng coâng trình
STT
Ñoä aåm
töï
nhieân
W%
Giôùi
haïn
nhaõo
W
nh
(%)
Giôùi
haïn
deûo
W
d
(%)
Dung
troïng
töï
nhieân
T/m
3
Tyû
troïng
haït
Goùc
ma
saùt
trong
Löïc dính,
c Kg/cm
2
Keát quaû thí nghieäm neùn eùp
e-p vôùi taûi troïng neùn p (KPa)
Keát
quaû
xuyeân
tónh q
c
(MPa)
Keát
quaû
xuyeân
tieâu
chuaån
N
50 100 150 200
26 29,5 28,4 22,9 1,75 2,64 0,35 2
S
T
T
Thaønh phaàn haït (%) töông öùng vôùi caùc côõ haït
Ñoä aåm
töï
nhieân
W%
troïng
haït
Söùc
khaùng
xuyeân
tónh
q
c
(MPa)
Keát
quaû
xuyeân
tieâu
chuaån
N
Haït soûi
Haït caùt
Haït buïi
Haït
seùt
Thoâ To Vöøa Nhoû Mòn
Ñöôøng kính haït (mm)
>10
10-
5
5-2 2-1 1-0.5
0.5-
0.25
0.25-
0.1
0.1-
0.05
0.05-
0.01
0.01
-
0.00
2
<
0,00
2
2
0
2 18 33 27,5 16,5 3 17 2,63 15,60 31
2
2
1,5 9,0 25 41,5 10 9 4 13,6 2,63 18,50 39
TRANG 1
Thuyết minh đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án nền móng - Người đăng: Lê Thành Sĩ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Thuyết minh đồ án nền móng 9 10 213