Ktl-icon-tai-lieu

thuyết minh đồ án thiết kế máy

Được đăng lên bởi Niềm Hy Vọng Việt
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ

Đồ Án Thiết Kế Máy

LỜI NÓI ĐẦU
Gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp nãi chung vµ sù tiÕn bé cña nÒn c¬
khÝ nãi riªng, hệ thống truyền động cơ khí kh«ng ngõng ®îc nghiªn cøu vµ n©ng cao
chÊt lîng ®Ó khi s¶n xuÊt chóng ®îc tèi u trong qu¸ tr×nh vận hành ®Ó t¹o ra ®îc chÊt
lîng s¶n phÈm tèt phôc vô cho s¶n xuÊt .
Bộ truyền động băng tải ®ãng vai trß rÊt quan träng trong c¸c ph©n xëng c¬
khÝ. ChÝnh nhê sù ph¸t triÓn mang tính chất quan trọng mà nó đã ®em l¹i n¨ng suÊt
lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶i phãng søc lao ®éng cho con ngêi.
Bộ truyền động băng tải kiÕn thøc c¬ së cña sinh viªn ngµnh c¬ khÝ, lµ c¬ së
®Ó nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn c¸c chi tiết máy. NÕu kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
nµy sinh viªn sÏ kh«ng hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô cña m×nh.
Nội dung thuyết minh gåm 5 phần .
Phần 1: Tìm hiểu hệ thống truyền động máy
Phần 2: Xác định công suất động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống
truyền động.
Phần 3: Tính toán, thiết kế các chi tiết, tính khớp nối và chọn ổ lăn.
Phần 4: Chọn dầu bôi trơn, bảng dung sai lắp ghép.
Phần 5: Vấn đề bôi trơn và bảng dung sai lắp ghép.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt do cha
hiÓu hÕt ®îc vÒ hệ thống truyền động cũng như bản chất của các chi tiết máy trong hệ
thống truyền động cơ khí. VËy em mong ®îc c¸c thÇy chØ b¶o ®Ó em hoµn thiÖn ®îc
nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt vµ gióp em lµm tèt h¬n trong viÖc thiÕt kÕ sau
nµy.
Em rÊt biÕt ¬n sù híng dÉn tËn tÝnh cña thÇy Đỗ Minh Tiến vµ c¸c thÇy gi¸o bé
m«n c¬ së thiÕt kÕ m¸y ®· gióp em hoµn thiÖn ®å ¸n m«n häc nµy.

GVHD: Ths. Đỗ Minh Tiến

Trang 1

SVTH: Lê Quốc Việt

Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ

Đồ Án Thiết Kế Máy

Phần I: Giới thiệu hệ thống truyền động.
-

Hộp giảm tốc là một cơ cấu gồm các bộ phận truyền bánh răng hay trục vít, tạo

thành một tổ hợp biệt lập để làm giảm số vòng quay và truyền công suất từ động cơ
đến máy công tác.
Có rất nhiều hộp giảm tốc:
 Hộp giảm tốc bánh răng nón một cấp.
 Hộp giảm tốc bánh răng trụ tròn 2 cấp và 3 cấp.
 Hộp giảm tốc bánh răng nón-trụ.
 Hộp giảm tốc trục vít.
 Hộp giảm tốc bánh răng-trục vít, trục vít-bánh răng, trục vít 2 cấp.
 Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh.
 Trong hệ thống truyền động băng tải cần thiết kế là hộp giảm tốc trục vít.
-

Ưu nhược điểm của các bộ truyền:
+ Bộ truyền đai
 Ưu điểm:
Có khả năng truyền chuyển động và cơ năng giữa các trục khá xa nhau.
Làm việc êm, không ồn do vật liệu đai có ...
Trường ĐH Phạm Văn Đồng Đồ Án Thiết Kế Máy
Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ
LỜI NÓI ĐẦU
Gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp nãi chung vµ sù tiÕn bé cña nÒn c¬
khÝ nãi riªng, hthống truyền động khí kh«ng ngõng ®îc nghiªn cøu n©ng cao
chÊt lîng ®Ó khi s¶n xuÊt chóng ®îc tèi u trong qu¸ tr×nh vận hành ®Ó t¹o ra ®îc chÊt
lîng s¶n phÈm tèt phôc vô cho s¶n xuÊt .
Bộ truyền động băng tải ®ãng vai trß rÊt quan träng trong c¸c ph©n xëng c¬
khÝ. ChÝnh nhê ph¸t triÓn mang tính chất quan trọng đã ®em l¹i n¨ng suÊt
lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶i phãng søc lao ®éng cho con ngêi.
B truyền động băng tải kiÕn thøc cña sinh viªn ngµnh khÝ,
®Ó nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn c¸c chi tiết máy. NÕu kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc b¶n
nµy sinh viªn sÏ kh«ng hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô cña m×nh.
Nội dung thuyết minh gåm 5 phần .
Phần 1: Tìm hiểu hệ thống truyền động máy
Phần 2: Xác định công suất động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống
truyền động.
Phần 3: Tính toán, thiết kế các chi tiết, tính khớp nối và chọn ổ lăn.
Phần 4: Chọn dầu bôi trơn, bảng dung sai lắp ghép.
Phần 5: Vấn đề bôi trơn và bảng dung sai lắp ghép.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt do cha
hiÓu hÕt ®îc hệ thống truyền động cũng như bản chất của các chi tiết máy trong hệ
thống truyền động khí. VËy em mong ®îc c¸c thÇy c b¶o ®Ó em hoµn thiÖn ®îc
nhiÖm cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt gióp em lµm tèt h¬n trong viÖc thiÕt sau
nµy.
Em rÊt biÕt ¬n sù híng dÉn tËn tÝnh cña thÇy Đỗ Minh Tiến vµ c¸c thÇy gi¸o bé
m«n c¬ së thiÕt kÕ m¸y ®· gióp em hoµn thiÖn ®å ¸n m«n häc nµy.
GVHD: Ths. Đỗ Minh Tiến Trang 1 SVTH: Lê Quốc Việt
thuyết minh đồ án thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết minh đồ án thiết kế máy - Người đăng: Niềm Hy Vọng Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
thuyết minh đồ án thiết kế máy 9 10 941