Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh nhóm 02

Được đăng lên bởi vampire20693-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAMH
Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy
Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy GVHD:
Huyønh Ngoïc Hieäp
Huyønh Ngoïc Hieäp
LÔØI NOÙI ÑAÀU
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoà aùn moân hc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy laø keát qu sau cuøng cuûa nhieàu moân
hoïc nhö: Coâng ngheä ch taïo maùy, Gia cng kim loaïi, .Qua ñoà aùn naøy giuùp cho sinh
vieân laøm quen vôùi nhöõng qui trình coâng ngheä thöïc teá tröôùc khi laøm luaän vaên toát nghieäp.
Nöôùc ta hieän nay ñang trong qu trình phaùt trieån, nhu caàu veà saûn phaåmkhí ø
raát lôùn. Nhöng vôùi tình traïng coâng ngheä laïc haäu daãn ñeán saûn xuaát khoâng ñuû, chaát
löôïng cheá taïo keùm, saûn xuaát khoâng chieäu quaû vì vaäy phaûi aùp duïng coâng ngh môùi ñ
taêng naêng suaát vaø chaát löôïng .
Choã yeáu cuûa quaù trình coâng ngheä hieän nay laø vieäc tính toaùn c theå cho töøng
nguyeân coâng chöa ñöôïc ñaày ñuû.Vì vaäy, Chuùng em s thöïc hieän vieäc thieát k qui trình
coâng ngheä gia coâng cho moät saûn phaåm cô khí laø caøng gaït vôùi hy voïng seõ khaéc phuïc
ñöôïc nhöõng choã coøn thieáu soùt hieän nay.
Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng ngheä khaùc nhau. Vieäc thieát laäp
quy trình coâng ngheä gia coâng coøn laø söï so saùnh löïa choïn ñeå tìm ra moät phöông aùn coâng
ngheä hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu veà: ñieàu kieän saûn xuaát, chaát löôïng, giaù
thaønh, thôøi gian gia coâng cho saûn phaåm … . Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi.
Maët drt cgng, nhöng vì kieán thöùc, kinh nghieäm cho nn trong quaù trình
tieán haønh laøm ñoà aùn chuùng em khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, sai phaïm. Chuùng
emnh mong Quyù Thaày Ccbaûo theâm ñchuùng em ctheâm nhieàu kinh nghieäm v
kieán thöùc laøm haønh trang vaøo ñôøi.
Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:
Nguyeãn Huøng Vyõ. 20002881
Leâ Anh Vuõ . 20002835
Voõ Vaên Cöông . 20000278
SVTH: NHOÙM 2 Trang 1
Thuyết minh nhóm 02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh nhóm 02 - Người đăng: vampire20693-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Thuyết minh nhóm 02 9 10 852