Ktl-icon-tai-lieu

Tiền lương và vấn đề tiền lương ở việt nam

Được đăng lên bởi phuonganh13595-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2243 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỞ ĐẦU
Tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng và căn bản đối với mọi
nền kinh tế. Theo đó, chính sách đối với tiền lương là mối quan tâm rất lớn của
Chính phủ của bất kì quốc gia nào; bởi nó có những tác động rất lớn đến sự tăng
trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ổn định
xã hội. Mặc dù có những ảnh hưởng tích cực của những đợt cải cách, nhất là từ
năm 1993 đến nay với những thay đổi rất cơ bản: mở đầu cho chuyển đổi chính
sách tiền lương và các chính sách có liên quan sang cơ chế thị trường; cơ bản tính
đúng, tính đủ tiền lương, cóa bỏ bao cấp và phân phối tiền lương một cách hợp lý
hơn, tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, chính sách tiền lương của Nhà nước ở các
khu vực chậm đổi mới và thể chế hóa, không theo kịp cơ chế kinh tế thị trường,
thiếu công bằng xã hội và chưa tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế.
Chính vì thế, người viết chọn đề tài này, với mong muốn được đóng góp một
phần của mình dưới cái nhìn triết học để tìm hiểu thêm về vấn đề tiền lương. Qua
đó, góp phần đưa ra cái nhìn khách quan và trực diện về những cải cách tiền lương
ở Việt Nam hiện nay.

1

NỘI DUNG
I.

Tiền lương
1. Khái niệm
1.1.Tiền lương/ tiền công

- Tiền lương, tiền công là giá cả lao động, hay biểu hiện bằng tiền của giá trị lao
động mà người chủ sử dụng lao động trả cho người lao động làm thuê.
- Tiền lương, tiền công phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường
lao động, nhưng không được trả thấp hơn mức tiền lương, tiền công tối thiểu cần
thiết. .
1.2.Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế
-Tiền lương danh nghĩa là số tiền mà người sử dụng sức lao động trả cho người
bán sức lao động.
-Tiền lương thực tế, biểu hiện qua số lượng hàng hoá tiêu dùng và các loại dịch vụ
mà họ mua được thông qua tiền lương danh nghĩa của họ.
1.3.Tiền lương tối thiểu
-Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất cho phép, có thể nhận được của
nhân viên làm việc trong toàn thời gian một tháng. Mức lương tối thiểu
không bao gồm thù lao cho công việc làm thêm giờ, hoặc cả phần thưởng
2. Các chức năng cơ bản của tiền lương
2.1.Chức năng thước đo giá trị
Như đã nêu ở trên, tiền lương là sự thể hiện bằng tiền của giá trị sức lao
động, được biểu hiện ra bên ngoài như là giá cả của sức lao động. Vì vậy tiền
lương chính là thuớc đo giá trị sức lao động, được biểu hiện như giá trị lao động cụ
thể của việc làm được trả công. Nói cách khác, giá trị của việc làm được phản ánh
thông qua tiền lương. Nếu việc làm có giá trị càng cao th...
MỞ ĐẦU
Tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng và căn bản đối với mọi
nền kinh tế. Theo đó, chính sách đối với tiền lương là mối quan tâm rất lớn của
Chính phủ của bất kì quốc gia nào; bởi nó có những tác động rất lớn đến sự tăng
trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ổn định
xã hội. Mặc dù có những ảnh hưởng tích cực của những đợt cải cách, nhất là từ
năm 1993 đến nay với những thay đổi rất cơ bản: mở đầu cho chuyển đổi chính
sách tiền lương và các chính sách có liên quan sang cơ chế thị trường; cơ bản tính
đúng, tính đủ tiền lương, cóa bỏ bao cấp và phân phối tiền lương một cách hợp lý
hơn, tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, chính sách tiền lương của Nhà nước ở các
khu vực chậm đổi mới và thể chế hóa, không theo kịp cơ chế kinh tế thị trường,
thiếu công bằng xã hội và chưa tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế.
Chính vì thế, người viết chọn đề tài này, với mong muốn được đóng góp một
phần của mình dưới cái nhìn triết học để tìm hiểu thêm về vấn đề tiền lương. Qua
đó, góp phần đưa ra cái nhìn khách quan và trực diện về những cải cách tiền lương
ở Việt Nam hiện nay.
1
Tiền lương và vấn đề tiền lương ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền lương và vấn đề tiền lương ở việt nam - Người đăng: phuonganh13595-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiền lương và vấn đề tiền lương ở việt nam 9 10 459