Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa

Được đăng lên bởi sinhngan
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 5868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh
Khánh Hòa”

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Sự cần thiết của đề án
2 Mục tiêu
3 Nội dung thực hiện
4 Phương pháp thực hiện
4.1 Phương pháp lý thuyết
4.2 Phương pháp thực nghiệm
5 Tổ chức thực hiện
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN
PHÂN HẠNG VÀ XẾP LOẠI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC
1.1 Tình hình nghiên cứu và thực hiện ở nước ngoài
1.1.1 Tổng quan
1.1.2 Chương trình phân hạng tại các quốc gia
1.2 Tình hình nghiên cứu và thực hiện trong nước
1.2.1 Tổng quan
1.2.2 Chương trình phân hạng tại một số tỉnh, thành trong cả nước
1.3 Nhận xét đánh giá chung
CHƢƠNG 2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, CÁC VẤN
ĐỀ VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG
DOANH NGHIỆP
2.1 Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa
2.1.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2 Quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế và công nghiệp
2.2.1 Quy hoạch phát triển đô thị
2.2.2 Quy hoạch phát triển kinh tế và công nghiệp
2.3 Hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa
2.3.1 Các văn bản pháp luật về môi trường của riêng tỉnh Khánh Hòa
2.3.2 Hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2008 và diễn biến
chất lượng môi trường tỉnh Khánh hòa trong 5 năm (2003 – 2007)
2.3.3 Đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các
doanh nghiệp
CHƢƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ PHÂN HẠNG VÀ XẾP
LOẠI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
3.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tiêu chí
3.1.1 Cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường
3.1.2 Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phân hạng và xếp loại doanh
nghiệp về bảo vệ môi trường
3.1.3 Tình hình thực tế tại các doanh nghiệp Khánh Hòa
3.1.4 Ý kiến của các chuyên gia
3.2 Xây dựng tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối
với doanh nghiệp
3.2.1 Hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với
i

1
2
2
2
3
3
4
8
10
10
10
11
16
16
16
23
25
25
25
26
29
29
31
33
33
33
45
71
71
71
73
76
79
79
79

Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh
Khánh Hòa”

các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
3.2.2 Nguyên tắc đề xuất và sắp xếp thứ tự của các tiêu chí
3.2.3 Nội dung từng tiêu chí
CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN
4.1 Quy trình phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường
4.1.1 Hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường
4.1.2 Quy trình phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường
4.2 Đánh giá khả năng áp dụng và tính bền vữ...
Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí phân hạng xếp loại bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp tỉnh
Khánh Hòa”
i
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1
1
Sự cần thiết của đề án
2
2
Mục tiêu
2
3
Nội dung thực hiện
2
4
Phương pháp thực hiện
3
4.1
Phương pháp lý thuyết
3
4.2
Phương pháp thực nghiệm
4
5
Tổ chức thực hiện
8
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN NH HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN
PHÂN HẠNG XẾP LOẠI BẢO VMÔI TRƢỜNG ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC
10
1.1
Tình hình nghiên cứu và thực hiện ở nước ngoài
10
1.1.1
Tổng quan
10
1.1.2
Chương trình phân hạng tại các quốc gia
11
1.2
Tình hình nghiên cứu và thực hiện trong nước
16
1.2.1
Tổng quan
16
1.2.2
Chương trình phân hạng tại một số tỉnh, thành trong cả nước
16
1.3
Nhận xét đánh giá chung
23
CHƢƠNG 2
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, CÁC VẤN
ĐỀ VỀ MÔI TRƢỜNG QUẢN MÔI TRƢỜNG
DOANH NGHIỆP
25
2.1
Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa
25
2.1.1
Điều kiện tự nhiên
25
2.1.2
Điều kiện kinh tế - xã hội
26
2.2
Quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế và công nghiệp
29
2.2.1
Quy hoạch phát triển đô thị
29
2.2.2
Quy hoạch phát triển kinh tế và công nghiệp
31
2.3
Hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa
33
2.3.1
Các văn bản pháp luật về môi trường của riêng tỉnh Khánh Hòa
33
2.3.2
Hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2008 và diễn biến
chất lượng môi trường tỉnh Khánh hòa trong 5 năm (2003 – 2007)
33
2.3.3
Đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các
doanh nghiệp
45
CHƢƠNG 3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ PHÂN HẠNG VÀ XẾP
LOẠI BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
71
3.1
Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tiêu chí
71
3.1.1
Cơ sở pháp lý về bảo vmôi trường
71
3.1.2
Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phân hạng và xếp loại doanh
nghiệp về bảo vệ môi trường
73
3.1.3
Tình hình thực tế tại các doanh nghiệp Khánh Hòa
76
3.1.4
Ý kiến của các chuyên gia
79
3.2
Xây dựng tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối
với doanh nghiệp
79
3.2.1
Hệ thống tiêu chí phân hạng và xếp loại bảo vệ môi trường đối với
79
Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa - Người đăng: sinhngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Tiêu chí đánh giá xếp hạng môi trường các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa 9 10 981