Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận

Được đăng lên bởi ngocloi-huynh1004
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu Luận

Khoa in & truyền thông

Tiểu luận

1

Tiểu Luận

Khoa in & truyền thông

PHẦN MỞ ĐẦU

Hàng hoá đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội. Bất kỳ một hình thái xã
hội nào cũng liên quan đến hàng hoá. Hàng hoá ra đời khi c on người c ó s ự phát
triển nhất định. Đánh dấu cho sự ra đời c ủa hàng hoá là sự hình thành c ác bộ lạc và
bắt đầu trao đổi cho nhau để đảm bảo sự sinh tồn. Bởi lẽ là một sinh vật sống con
người cần c ó nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại … một cá nhân hay một nhóm người nào
đó không thể tự sản xuất tất cả mọi thứ để đáp ứng nhu c ầu c ủa mình. Để thoả mãn
họ phải tự trao đổi với nhau. Vậy hàng hoá ra đời từ nhu c ầu cấp thiết, không thể
thiếu c ủa cuộc sống. Từ chủ nghĩa Mác, đến Mác và sau Mác đã có rất nhiều lý
luận, đã ra đời nhằm nghiên cứu một thứ vật c hất đặc biệt đó là “hàng hoá”.
Với những thuộc tính của mình hàng hoá giữ một vai trò quan trọng trong
sản xuất và lưu thông, hàng hoá là một “tế bào kinh tế” của xã hội tư bản. “Có nền
kinh tế hàng hoá thì tất nhiên tồn tại cạnh tranh…c ạnh tranh là quy luật bắt buộc c ủa
nền kinh tế hàng hoá” vì vậy việc nghiên cứu về hàng hoá và những thuộc tính c ủa
nó là một việc quan trọng có ý nghĩa lí luận và thực tiễn đối với quá trình cạnh tranh.
Đây c hính là lí do mà nhóm 4 - Lớp KT002 lựa chọn đề tài này. Do vốn kiến thức
cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn c hế, bài làm của nhóm em không tránh khỏi
nhữ ng thiếu sót. Kính mong thầy quan tâm, c hỉ bảo để bài tiểu luận c ủa nhóm 4 có
thể hoàn thiện hơn.
Chúng em xin c ảm ơn thầy.

2

Tiểu Luận

Khoa in & truyền thông

A- PHẦN NỘI
DUNG

I- Hàng hoá và hai thuộc tính cơ bản của nó
1. Khái n iệm hàng hoá.
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ c
hức kinh tế, đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá. Trong nền sản xuất
hàng hoá tồn tại một phạm trù lịch sử đó c hính là hàng hoá. Hàng hoá là sản phẩm
của lao động, c ó thể thoả mãn nhu cầu nào đó của c on người thông qua trao đổi,
mua bán.
Có rất nhiều tiêu thức để phân chia các loại hàng hoá như: hàng hoá thông
thường, hàng hoá đặc biệt, hàng hoá hữu hình, hàng hoá vô hình, hàng hoá tư nhân,
hàng hoá công cộng…
- Dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực , thực phẩm….
- Dạng vô hình như những dịch vụ thương mại, vận tải hay dịch vụ của giáo
viên, bác sĩ, nghệ sĩ…
Hàng hoá c ó thể c ho một cá nhân sử dụng hoặc nhiều người c ùng s ử
dụng. Từ khái niệm trên c ho thấy:
Hàng hoá là một phạm trù lịch sử, nó chỉ xuất hiện khi có nền sản xuất
hàng hoá, đồ...
Tiểu Luận Khoa in & truyền thông
Tiểu
lu
ận
1
Tiểu Luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận - Người đăng: ngocloi-huynh1004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu Luận 9 10 282