Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận

Được đăng lên bởi Tran Thanh Minh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:

Cần tập chú ý trọng tâm đề tài: xây dựng đảng trog hệ thống ctri thì cần hiểu
hệ thống chính trị nước ta gồm những gì (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..., )
Đảng có lãnh đạo đối với những thành phần trên hay không ? nếu lãnh đạo thì
lãnh đạo ở mức độ nào. Các tổ chức hay nhà nước có tác động lại ĐCS hay
không ? Từ đó ĐCS mới đua ra các chủ trương xây dựng đảng trong hệ thống
ctr này. Chú ý là các chủ truong thì phải thể hiện bằng văn kiện cụ thể chứ
không phải là những lý thuyết biện luận về việc xây dựng các mô hình nhà
nước. ( tìm văn kiện đại hội mới nhất của đại hội đảng)

Bài làm

Hầu hết các nước trên thế giới dù theo hình thức chính thể nào và tại nước đó có
nhiều đảng phái nhưng chỉ có được một Đảng cầm quyền để trực tiếp lãnh đạo
đất nước, khi một đảng đứng lên cầm quyền thì cũng sẽ tiến hành cải tổ bộ máy
điều hành đất nước, đưa ra những chính sách chủ trương để đưa đất nước tiến

lên theo phương hướng đã xác định phù hợp với đặc điểm hệ thống chính trị của
mình. Đất nước ta theo hình thức chính thể dân chủ cộng hòa, chỉ có một Đảng
duy nhất được phép hoạt động đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam, được thành lập
ngày 3/2/1930, từ khi thành lập cho đến nay đã lãnh đạo đưa đất nước đạt được
nhiều thành quả to lớn trong hai cuộc chiến tranh của dân tộc và sau khi giải
phóng đất nước, Đảng ta luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Hiểu rõ được
tầm quan trọng của Đảng đối với hệ thống chính trị nên Đảng Cộng Sản Việt
Namluôn đề ra các chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị nhằm
khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tựu đã đạt được, đưa ra các
phương hướng, chính sách cụ thể đưa đất nước phát triển về mọi mặt.
Để hiểu rõ hơn về chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị của
Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là “Hệ thống chính
trị”?; đặc điểm hệ thống chính trị nước ta là gì ? lý do tại sao Đảng Cộng Sản
Việt Nam lại đưa ra các chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị.
I/ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ NƯỚC VIỆT NAM.
1/ khái niệm:
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong
xã hội, bao gồm các đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội
được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá
trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính ...
PHÂN TÍCH CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:
Cần tập chú ý trọng tâm đề tài: xây dựng đảng trog hệ thống ctri t cần hiểu
hệ thống chính trị nước ta gồm những (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..., )
Đảng lãnh đạo đối với những thành phần trên hay không ? nếu lãnh đạo t
lãnh đạo mc độ nào. Các tổ chức hay nhà nước tác động lại ĐCS hay
không ? Từ đó ĐCS mới đua ra các chủ trương xây dựng đảng trong hệ thống
ctr này. Chú ý các chủ truong thì phải thể hiện bằng văn kiện cụ thể chứ
không phải những thuyết biện luận về việc xây dựng các hình nhà
nước. ( tìm văn kiện đại hội mới nhất của đại hội đảng)
Bài làm
Hầu hết các nước trên thế giới dù theo hình thức chính thể nào và tại nước đó có
nhiều đảng phái nhưng chỉ được một Đảng cầm quyền để trực tiếp lãnh đạo
đất nước, khi một đảng đứng lên cầm quyền thì cũng sẽ tiến hành cải tổ bộ máy
điều hành đất nước, đưa ra những chính sách chủ trương để đưa đất ớc tiến
Tiểu luận - Trang 2
Tiểu luận - Người đăng: Tran Thanh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiểu luận 9 10 86