Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận chính sách kích cầu

Được đăng lên bởi sangnhnn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3272 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ - LUẬT

2009

BÀI TIỂU LUẬN BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU CỦA VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn

Nhóm sinh viên thực hiện:

P.GS TS. NGUYỄN VĂN LUÂN

1. Lê Ngọc Hạnh
2. Phan Nữ Quỳnh Mơ
3. Đoàn Quốc Huy
4. Lã Văn Thọ
GVHD: GS – TS NGUYỄN VĂN LUÂN

TP. Hồ Chí Minh – 12 /2009Nhóm Wall.E
12/28/2009

December 28, 2009 CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU CỦA VIỆT NAM
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.

Lý thuyết về Khủng hoảng tài chính ..........................................................................4

1.2.

Chính sách kích cầu .....................................................................................................8
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TIỄN

2.1.

Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế hiện nay ..16

2.1.1. Ảnh hưởng đối với kinh tế thế giới ..........................................................................16
2.1.2.
2.2.

Tác động đối với nền kinh tế Việt Nam. ..............................................................22

Chính sách kích cầu của các quốc gia .....................................................................27

2.2.1.

Chính sách kích cầu của một số quốc gia có tính tham khảo đối với Việt Nam
27

2.2.2. Chính sách kích cầu của Việt Nam ..........................................................................36
2.3.

Tác động của chính sách kích cầu của Việt Nam đối với nền kinh tế ..................45

2.3.1.

Tác động của gói kích cầu trong ngắn hạn. .........................................................45

2.3.2.

Tác động gói kích cầu trong dài hạn....................................................................46

2.3.3.

Mặt trái của quá trình kích cầu .............................................................................53
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG - BIỆN PHÁP

3.1.

Đối với thị trường tài chính .......................................................................................56

3.2.

Chi tiêu đầu tư của chính phủ ...................................................................................56

3.3.

Đối với thị trường xuất khẩu .....................................................................................57

3.4.

Đối với giải pháp an sinh xã hội ...............................................................................58

3.5.

Đối với thị trường nội địa ...........................................................................................58

Nhóm Wall.E | Lớp K8T --- KHOA KINH TẾ-LUẬT...
2009
GVHD: GS – TS NGUYN VĂN LUÂN
Nhóm Wall.E
12/28/2009
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ - LUẬT
BÀI TIỂU LUẬN BỘ MÔN KINH TẾ VĨ
Giáo viên hướng dẫn Nhóm sinh viên thực hiện:
P.GS TS. NGUYỄN VĂN LUÂN 1. Lê Ngọc Hạnh
2. Phan Nữ Quỳnh Mơ
3. Đoàn Quốc Huy
4. Lã Văn Thọ
TP. Hồ Chí Minh – 12 /2009
CHÍNH SÁCH KÍCH C
U C
A VI
T NAM
Tiểu luận chính sách kích cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận chính sách kích cầu - Người đăng: sangnhnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Tiểu luận chính sách kích cầu 9 10 416