Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận chủ nghĩa xã hội

Được đăng lên bởi Lớp Chế Tạo Máy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Giáo viên hướng dẫn: Trương Hoàng Tuấn
Thực hiện: Nhóm 7

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH
I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ
LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH TRONG GIAI ĐOẠN
HIỆN NAY

Đạo đức
và vai trò
của đạo
đức trong
đời sống
xã hội

Về
sự
suy thoái
đạo đức,
lối sống
trong xã
hội hiện
nay

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ
TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng đạo
đức Hồ Chí Minh
là sự kết tinh
những
truyền
thống tốt đẹp của
dân tộc ta và tinh
hoa văn hoá của
nhân loại; là tài
sản tinh thần vô
giá của Đảng và
nhân dân ta

Những
nội dung
chủ yếu
của tư
tưởng
đạo đức
Hồ Chí
Minh

Noi theo
tấm
gương
đạo đức
trong
sáng,
mẫu
mực của
Chủ tịch
Hồ Chí
Minh

Nội dung
học tập và
làm theo
tấn gương
đạo đức
Hồ
Chí
Minh
trong giai
đoạn hiện
nay

I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
• 1. Đạo đức và vai trò của đạo
đức trong đời sống xã hội
• Đạo đức: Đạo đức, hiểu theo
nghĩa chung nhất, là một hình
thái của ý thức xã hội, bao
gồm những nguyên tắc, chuẩn
mực và thang bậc giá trị được
xã hội thừa nhận.
• Vai trò: chức năng giáo dục,
chức năng điều chỉnh và chức
năng phản ánh

2. Về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong xã
xã hội hiện nay “Thoái hoá, biến chất về

Nghị quyết
Đại hội X đã
nhận định

chính trị, tư tưởng, về đạo
đức, lối sống; tệ quan liêu,
tham nhũng, lãng phí,
sách nhiễu dân trong một
bộ phận không nhỏ cán
bộ, đảng viên diễn ra
nghiêm trọng, kéo dài
chưa được ngăn chặn, đẩy
lùi..., làm giảm lòng tin
của nhân dân đối với
Đảng. Đó là nguy cơ lớn
liên quan đến sự sống còn
của Đảng, của chế độ''

*Sự suy thoái về đạo đức, lối sống biểu hiện ở các dạng
chủ yếu sau đây:

• Một là: chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ,
thiếu lý tưởng thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong tất cả các tầng lớp xã hội.
• Hai là: tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều
ngành, nhiều lĩnh vực, đang “trở thành quốc nạn”, gây bức xúc trong nhân
dân.
• Ba là: hành động cơ hội, ''chạy chọt'' vì lợi ích cá nhân khá phổ biến.
• Bốn là: lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của
Đảng; nói nhiều, làm ít; phát ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc.
• Năm là: tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức
xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
• Sáu là: tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ
giữa c...
Giáo viên hướng dẫn: Trương Hoàng Tuấn
Thực hiện: Nhóm 7
Đề tài
Đề tài
: CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM
: CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
tiểu luận chủ nghĩa xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận chủ nghĩa xã hội - Người đăng: Lớp Chế Tạo Máy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tiểu luận chủ nghĩa xã hội 9 10 535