Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm Chua

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG

TÔM CHUA
GVHD:

Cô Nguyễn Thuý Hương

SV:

Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Nghĩa

LỚP:

Năm học 2005 – 2006

HCO2BSH

Seminar công nghệ lên men truyền thống

Nguyễn Duy Hưng

Mục lục
Mớ đầu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
I. Tổng quan về nguyên liệu tôm --------------------------------------------------------------------------- 2
I.1 Nguồn lợi và tình hình thương mại tôm trên thế giới ----------------------------------------- 2
I.1.1 Tôm trên thế giới --------------------------------------------------------------------------------- 2
I.1.2 Nguồn lợi tôm Việt Nam ------------------------------------------------------------------------ 3
I.2 Thành phần hóa học của tôm ----------------------------------------------------------------------- 3
II. Một số quy trình sản xuất tôm chua truyền thống------------------------------------------- 5
II.1 Quy trình Huế --------------------------------------------------------------------------------------- 5
II.2 Quy trình Đồng Hới-------------------------------------------------------------------------------- 6
II.3 Quy trình Nam bộ ---------------------------------------------------------------------------------- 6
III. Các quá trình sinh hóa xảy ra khi muối tôm chua ------------------------------------------------- 7
III.1 Quá trình lên men lactic trong muối tôm chua ----------------------------------------------- 7
III.1.1 Sự biến động trong quá trình lên men lactic -------------------------------------------- 7
III.1.2 Các ảnh hưởng lên quá trình lên men lactic -------------------------------------------- 8
III.2 Quá trình thủy phân Protein trong muối tôm chua ------------------------------------------ 9
III.2.1 Quá trình thủy phân protein ------------------------------------------------------------------ 9
III.2.2 Các ảnh hưởng lên quá trình thủy phân protein---------------------------------------- 9
IV. Các hạn chế của quy trình lên men truyền thống và một số cải tiến đề nghị -------------10
IV.1 Các hạn chế của quy trình lên men truyền thống ------------------------------------------10
IV.2 Biện pháp khắc phục đề nghị --------------------------------------------------------------------10
IV.3 Quy trình sản xuất đề nghị -----------------------------------------------------------------------12
V. Kết luận---------...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG
T
T
Ô
Ô
M
M
C
C
H
H
U
U
A
A
GVHD: Cô Nguyễn Thuý Hương
SV: Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Nghĩa
LỚP: HCO2BSH
Năm học 2005 – 2006
Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm Chua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm Chua - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận Công nghệ lên men truyền thống: Tôm Chua 9 10 450