Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cuối khóa

Được đăng lên bởi motli
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
STT

ĐỀ MỤC

1
2

PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG.
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đảng viên,
công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên.
1.1. Vị trí, vai trò của người đảng viên.
1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về phân
công nhiệm vụ đảng viên.
Chương 2: Thực trạng về việc phân công nhiệm vụ
cho đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đảng
viên ở đảng bộ bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi
chức năng tỉnh.
2.1. Khái quát đặc điểm tình hình của đảng bộ và đơn vị
2.2. Thực trạng về thực hiện nhiệm vụ và phân công
nhiệm vụ cho đảng viên ở đảng bộ bệnh viện.
Chương 3: Những phương hướng và giải pháp
trong việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên để
nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo
ở đảng bộ bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức
năng tỉnh.
3.1. Phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của
đảng bộ bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức
năng.
3.2. Những giải pháp cơ bản trong việc phân công
đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
viên hiện nay ở đảng bộ bệnh viện Điều dưỡng và
Phục hồi chức năng.
KẾT LUẬN
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

3
4
5

1

SỐ
TRANG
TRANG
3
2-3
9

4-12
4-5
6-12

10

13-22

13-17
18-22
10

23-32

23-28

28-32

1
1
1

33
34
35

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ
nghĩa xã hội đã có một lực lượng tiêu biểu cho dân tộc, cho thời đại, đó là Đảng
Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và của cả dân tộc Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và đôn đốc
kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công là một trong những
nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chi bộ và có ý nghĩa quan trọng trong công
tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ý thức tự
phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên. Vấn đề này được quy định cụ thể
tại Điểm 2, Điều 24, Chương V, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam: “Chi bộ
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân
công công tác cho đảng viên…”.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác quản lý, phân
công đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở vẫn còn một số bất
cập, lúng túng, thậm chí có nơi còn nặng tính hình thức, chưa trở thành nề nếp
nên chưa thật sự phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương
mẫu của đảng viên.
Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp ho...

 



 3 2-3

 !"#$%&%'()'!$#*!+,-
)./0)12).+34!5)6#*!+,
9 4-12
1.1. Vị trí, vai trò của người đảng viên. 4-5
1.2.
Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, ởng
Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam về phân
công nhiệm vụ đảng viên.
6-12
7)/89!$!+3)12).+34!5
)6#*!+,:42);6)"/%<#*
!+,=#*>?>3!+3+$'@A!B5)C+
)D)E/F
10 13-22
2.1. Khái quát đặc điểm tình hình của đảng bộ và đơn vị
13-17
2.2. Thực trạng về thực hiện nhiệm vụ phân công
nhiệm vụ cho đảng viên ở đảng bộ bệnh viện.
18-22
G  1 H !B +*+ 101
/86!+3)12).+34!5)6#*!+,#I
2);6)"/%<#*!+,-E%7)%J#96
=#*>?>3!+3+$'@A!B5)C+)D)
E/F
10 23-32
3.1. Phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của
đảng bộ bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức
năng.
23-28
3.2. Những giải pháp bản trong việc phân công
đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
viên hiện nay đảng bộ bệnh viện Điều dưỡng và
Phục hồi chức năng.
28-32
G KLM 1 33
N KLO 1 34
P QRKST 1 35
1
Tiểu luận cuối khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cuối khóa - Người đăng: motli
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tiểu luận cuối khóa 9 10 398