Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu luận dân số và kế hoạch hóa gia đinh

Được đăng lên bởi voduongthanhtuyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
C«ng t¸c d©n ho¹ch ho¸ gia ®×nh mét phËn quan träng trong
chiÕn lîc ph¸t triÓn cña ®Êt níc nãi chung còng nh ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ -
héi cña hµ TÜnh nãi riªng.
Qua 46 n¨m triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè, ®Æc biÖtkhi thùc hiÖn
NghÞ quyÕt i nghÞ lÇn t t ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kh VII chÝnh
s¸ch d©n ho¹ch ho¸ gia ®×nh 07 n¨m thùc hiÖn chiÕn lîc n sè giai
®o¹n 2001 - 2010, c«ng t¸c d©n®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng, gãp phÇn
®¸ng vµo viÖc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng
cao chÊt lîng cuéc sèng.
MÆc tèc ®é gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh ®· ®îc kiÒm chÕ, tæng suÊt sinh
tiÕn tíi møc sinh thay thÕ, song c¬ cÊu d©n ®ang chuyÓn dÇn sang c¬ cÊu d©n
giµ, chÊt lîng d©n sè thÊp vµ ph©n bè d©n c bÊt hîp lý. Nh»m thÕ chÕ ho¸ ®êng lèi,
chñ tr¬ng chÝnh s¸ch d©n NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø IX ®· chØ ra
ChÝnh s¸ch d©nnh»m c ®éng kiÓm so¸t quy m« t¨ng chÊt lîng d©n p
hîp víi nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - héi. N©ng cao chÊt lîng c¸cch
ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n - ho¹ch ho¸ gia ®×nh, gi¶i quyÕt tèt mçi quan
gi÷a ph©n bè d©n c hîp lý víi qu¶n lý d©n sè vµ ph¸t triÓn nguån lùc”.
n¨m 2001 ®Õn nay, sau khi thùc hiÖn th¾ng lîi chiÕn lîc d©n sè - kÕ ho¹ch
ho¸ gia ®×nh (DS - KHHG§) tØnh hµ TÜnh ®Õn n¨m 2000, cïng víi sù híng dÉn cña
ch¬ng tr×nh d©n quy m« sang chÊt lîng, ®ång thêi víi sù c ®¹o hîp nhÊt hai
ngµnh DS - KHHG§ B¶o ch¨m sãc trÎ em (BVCSTE); TØnh uû, Héi ®ång
nh©n d©n, Uûban nh©n d©n tØnh Hµ TÜnh ®· c ®¹o x©y dùng vµ phª duyÖt ch¬ng
tr×nh hµnh ®éng v× trÎ em 2001 - 2010 vµ ban hµnh mét sè nghÞ quyÕt kh¸c.
ViÖc cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt cña §¶ng, phª duyÖt chiÕn lîc, ban hµnh t¹m thêi
mét chÝnh s¸ch DS-KHHG§ thÓ hiÖn quyÕt t©m, quan t©m cña tØnh, ®ång
thêi t¹o m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi ®Ó l·nh ®¹o, chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn th¾ng lîi
c«ng t¸c DS-KHHG§. Quy m« gia ®×nh Ýt con ®îc ®«ng ®¶o nh©n d©n ñng hé.
Quan niÖm h«n nh©n gia ®×nh vµ sinh ®Î ho¹ch trong nh©n d©n ®·
chuyÓn biÕn.
Tuy vËy, c«ng t¸c DS-KHHG§ còng ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨nth¸ch thøc
nh: Gi¶m sinh cha v÷ng ch¾c, tû lÖ sinh con thø ba trë lªn cßn cao, chÊt lîng d©n sè
cßn thÊp, cÊu pt triÓn d©n cßn bÊt hîp lý, mét phËn ngêi d©n cha
nhËn thøc ®óng ®¾n c«ng t¸c DS-KHHG§ chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng vïng
n«ng th«n nghÌo, vïng s©u, vïng xa, vïng gi¸o thËm c c¸n ®¶ng viªn
cßn sinh thªm con, lµm cho tû gia t¨ng d©n ë TÜnh ®· nh÷ng ®ét biÕn
1
Tiêu luận dân số và kế hoạch hóa gia đinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu luận dân số và kế hoạch hóa gia đinh - Người đăng: voduongthanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiêu luận dân số và kế hoạch hóa gia đinh 9 10 126