Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời mở đầu
Cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO (vào
ngày 7-11-2006), Quốc hội Hoa kỳ thông qua Quy chế bình thường vĩnh
viễn (PNTR. Việt Nam việc tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn
khổ Hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội (tháng 11-2006) Thì Việt Nam càng
khẳng định hơn nữa vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế, ngày càng hội
nhập sâu hơn vào thị trường khu vực và thế giới. Từ đó làm gia tăng sự đầu
tư của các tập đoàn kinh tế, các quốc gia lớn mạnh trên thế giới, làm gia tăng
dòng vốn FDI vào Việt Nam. Nhưng việc hiểu được hết vai trò của FDI lại
gặp không ít khó khăn, nhất là việc sự dụng nguồn vốn FDI, việc tạo điều
kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam còn
gặp nhiều trở ngại. Làm cho những tác dụng to lớn của FDI cũng giảm thiểu,
nhất là tác dụng tạo việc làm cho nền kinh tế.
Với ý nghĩa nghiên cứu, phân tích một cách sâu sắc tỷ mỉ về FDI và
việc tạo việc làm thông qua FDI trong tiến trình toàn cầu hóa, từ đó đưa ra
một số giải pháp để thu hút FDI và tăng việc làm trong khu vực FDI. Em lựa
chọn đề tài: “Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm
cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa”.
Trong quá trình ngiên cứu, em sử dụng một phương pháp như phương pháp
duy vật biện chừng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp liên hệ,
so sánh, thống kê, phân tích và một số phương pháp khác.
Kết cấu của đề án gồm 3 phần:
Phần một: Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề
tạo việc làm cho người lao động trong tiến trình toàn cầu hóa.
Phần hai: Thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm
cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Phần ba: Những giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với
vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam.
1.1- Toàn cầu hóa, bản chất và tác dụng của nó.
1.1.1- Quan niệm về toàn cầu hóa
Thuật ngữ toàn cầu hóa được sử dụng phổ biến từ khoảng cuối thập niên
1980 trở lại đây để diễn đạt một nhận thức mới của loài người về một hiện
tượng, một quá trình quan trọng trong quan hệ quốc tế hiện đại. Đây là hiện
tượng trong đó các quan hệ xã hội được mở rộng trên toàn thế giới, đã loại
trừ dần tình trạng khép kín, biệt lập giữa các quốc gia và đưa đến sự chuyển
hoá lẫn nhau trong môi trường quốc tế mà ở đó mỗi nước đều có những vị trí
nhất định trong quá trình hình thành, xác lập những quan hệ và ứng xử cộng
đồng, những ti...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lời mở đầu
Cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO (vào
ngày 7-11-2006), Quốc hội Hoa kỳ thông qua Quy chế bình thường vĩnh
viễn (PNTR. Việt Nam việc t chức thành công các hoạt động trong khuôn
khổ Hội nghị cấp cao APEC tại Nội (tháng 11-2006) Thì Việt Nam càng
khẳng định hơn nữa vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế, ngày càng hội
nhập sâu hơn vào thị trường khu vực thế giới. Từ đó làm gia tăng sự đầu
của các tập đoàn kinh tế, các quốc gia lớn mạnh trên thế giới, làm gia tăng
dòng vốn FDI vào Việt Nam. Nhưng việc hiểu được hết vai trò của FDI lại
gặp không ít khó khăn, nhất việc sự dụng nguồn vốn FDI, việc tạo điều
kiện cho các nhà đầu nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam còn
gặp nhiều trở ngại. Làm cho những tác dụng to lớn của FDI cũng giảm thiểu,
nhất tác dụng tạo việc làm cho nền kinh tế.
Với ý nghĩa nghiên cứu, phân tích một cách sâu sắc tỷ mỉ về FDI
việc tạo việc làm thông qua FDI trong tiến trình toàn cầu hóa, từ đó đưa ra
một số giải pháp để thu hút FDI và tăng việc làm trong khu vực FDI. Em lựa
chọn đề tài: Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm
cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa”.
Trong quá trình ngiên cứu, em sử dụng một phương pháp như phương pháp
duy vật biện chừng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp liên hệ,
so sánh, thống kê, phân tích một số phương pháp khác.
Kết cấu của đề án gồm 3 phần:
Phần một: sở luận về đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề
tạo việc làm cho người lao động trong tiến trình toàn cầu hóa.
Phần hai: Thực trạng về đầu trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm
cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.
Tiểu luận Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tiểu luận Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.pdf 9 10 239