Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đề tài rác thải

Được đăng lên bởi maingamt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO
Tên tiểu luận:
“Điều tra thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý,
xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn
Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội”.

Tên học viên: Đào Lê Ngọc Khánh
Lớp: MT1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Chương Mỹ là một huyện nằm liền kề với quận Hà Đông, thành phố
Hà Nội. Huyện có đường giao thông thuận lợi, lại tiếp giáp với thủ đô nên
các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp ngày càng được mở rộng thu hút
một lượng lớn lao động ở các tỉnh, huyện khác. Dân số trong huyện tăng
lên nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng theo. Các chợ, quán xá,
các dịch vụ phục vụ người dân cũng ngày càng phong phú và đa dạng.
dẫn đến lượng rác thải tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm
ở đây là chưa có một giải pháp cụ thể nào về việc xử lý các nguồn rác thải
phát sinh này. phát từ thực trang trên, nhằm tìm ra biện pháp quản lý, xử
lý phù hợp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt,
tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Điều tra thực trạng và đề xuất một số
biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Chúc
Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội”.

1.2 Mục đích nghiên cứu.
+ Điều tra số lượng, thành phần của rác thải sinh hoạt trên địa
bàn thị trấn.
+ Điều tra công tác quản lý, vận chuyển, thu gom, công tác tuyên
truyền vệ sinh môi trường và nhận thức của người dân về rác
thải sinh hoạt.
+ Đề xuất một số biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt
nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về hiện trạng rác thải sinh hoạt trên
địa bàn thị trấn Chúc Sơn (nguồn phát sinh, thành phần, khối lượng rác) và
hiện trạng quản lý rác thải tại đây ( tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý…)
+ Phạm vi nghiên cứu: thị trấn Chúc Sơn.
2.2 Nội dung nghiên cứu
+ Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Chương Mỹ.
+Thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt của thị trấn: thành phần rác thải
sinh hoạt, lượng bình quân…
+Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên
địa bàn thị trấn hiện nay.
+ Đề xuất một số biện pháp quản lý, xử lý rác thải phù hợp với tình hình
thực tế của thị trấn.

2.3 Phương pháp nghiên cứu:
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp:
2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.3.3 Phương Pháp chuyên gia:
2.3.4 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu

Phần III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Chương Mỹ.
3.2. Thực ...
BÁO CÁO
Tên tiểu luận:
“Điều tra thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý,
xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn
Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội”.
Tên học viên: Đào Lê Ngọc Khánh
Lớp: MT1
Tiểu luận đề tài rác thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đề tài rác thải - Người đăng: maingamt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tiểu luận đề tài rác thải 9 10 780