Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về ngoại giao

Được đăng lên bởi min55xenuce-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7072 lần   |   Lượt tải: 48 lần
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam
trong thời kỳ đổi mới

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................
PHẦN NỘI DUNG.......................................................................................
1. MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC
TẾ LÀ ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ CHUNG
CỦA THẾ GIỚI
1.1 Nền tảng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế
1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính sách đối
ngoại
1.1.2. Truyền thống ngoại giao của dân tộc..................................................
1.2.. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước và xu thế của thế giới.........
1.2.1. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước..........................................
1.2.2 .Đòi hỏi bức thiết của tình hình thế giới...............................................
2: QUÁ TRÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG
CÁC QUAN HỆ ĐỐI
NGOẠI..........................................................................................
2.1. Thực trạng đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước đổi mới.......................
2.2. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ (1986-1995)................
2.3. Chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước từ (1996– đến nay)..............
3: MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN
TỚI..........................................................................
3.1 Chủ trương, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới............
3.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực......................................
3.3. Một số bài học bước đầu về chính sách đối ngoại..................................
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Tình hình thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp và khó lường về
ngoại giao giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Toàn cầu hoá tiếp tục phát
triển sâu rộng và tác động tới tất cả các nước. Các quốc gia lớn nhỏ đang tham gia
ngày càng tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế. Hoà bình, hợp tác và phát triển
vẫn là xu thế hàng đầu của mỗi quốc gia, phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc
gia, dân tộc trong quá trình phát triển.
Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh,
có lợi thế rất lớn là tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, môi trường hoà
bình. Nhằm phát huy những thành tựu to l...
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam
trong thời kỳ đổi mới
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................
PHẦN NỘI DUNG.......................................................................................
1. MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC
TẾ LÀ ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ CHUNG
CỦA THẾ GIỚI
1.1 Nền tảng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế
1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính sách đối
ngoại
1.1.2. Truyền thống ngoại giao của dân tộc..................................................
1.2.. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước và xu thế của thế giới.........
1.2.1. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước..........................................
1.2.2 .Đòi hỏi bức thiết của tình hình thế giới...............................................
2: QUÁ TRÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG
CÁC QUAN HỆ ĐỐI
NGOẠI..........................................................................................
2.1. Thực trạng đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước đổi mới.......................
2.2. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ (1986-1995)................
2.3. Chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước từ (1996– đến nay)..............
3: MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN
TỚI..........................................................................
3.1 Chủ trương, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới............
3.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực......................................
3.3. Một số bài học bước đầu về chính sách đối ngoại..................................
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về ngoại giao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về ngoại giao - Người đăng: min55xenuce-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam về ngoại giao 9 10 878