Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận giải quyết khó khăn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi sonnguyen481
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................2
NỘI DUNG:....................................................................................................................4
I. KHÁI QUÁT VỀ VAI TRÒ CỦA VỐN VÀ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:..........................................................................................4
1. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp:........................................................................4
1.1. Khái niệm vốn:.........................................................................................................4
1.2. Phân loại vốn:...........................................................................................................4
1. 3. Vai trò của nguồn vốn đối với doanh nghiệp:.........................................................5
+ Thứ nhất: Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp..............................6
+ Thứ hai: Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp............6
+ Thứ ba: Vốn là cơ sở cho việc phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh................6
2. Các hình thức huy động vốn cơ bản của doanh nghiệp:..............................................7
2.1. Vốn góp ban đầu:.....................................................................................................7
2.2. Vốn từ lợi nhuận không chia:...................................................................................7
2.3. Vay vốn của các ngân hàng thương mại:.................................................................8
2.4. Cho thuê tài chính:..................................................................................................9
2.5. Phát hành trái phiếu trên thị trường vốn:................................................................9
2.6. Chiết khấu giấy tờ có giá:......................................................................................10
2.7. bảo lãnh ngân hàng:...............................................................................................11
2.8. Đề nghị ngân hàng phát hành thư tín dụng:..........................................................11
2.9. Liên doanh, liên kết:...............................................................................................12
2.10. Nguồn vốn phi chính thức:...................................................................................12
II. GIẢI QUYẾT "TÌNH HUỐNG CỦA ÔNG ...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................2
NỘI DUNG:....................................................................................................................4
I. KHÁI QUÁT VỀ VAI TRÒ CỦA VỐN VÀ CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:..........................................................................................4
1. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp:........................................................................4
1.1. Khái niệm vốn:.........................................................................................................4
1.2. Phân loại vốn:...........................................................................................................4
1. 3. Vai trò của nguồn vốn đối với doanh nghiệp:.........................................................5
+ Thứ nhất: Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp..............................6
+ Thứ hai: Vốn là cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp............6
+ Thứ ba: Vốn là cơ sở cho việc phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh................6
2. Các hình thức huy động vốn cơ bản của doanh nghiệp:..............................................7
2.1. Vốn góp ban đầu:.....................................................................................................7
2.2. Vốn từ lợi nhuận không chia:...................................................................................7
2.3. Vay vốn của các ngân hàng thương mại:.................................................................8
2.4. Cho thuê tài chính:..................................................................................................9
2.5. Phát hành trái phiếu trên thị trường vốn:................................................................9
2.6. Chiết khấu giấy tờ có giá:......................................................................................10
2.7. bảo lãnh ngân hàng:...............................................................................................11
2.8. Đề nghị ngân hàng phát hành thư tín dụng:..........................................................11
2.9. Liên doanh, liên kết:...............................................................................................12
2.10. Nguồn vốn phi chính thức:...................................................................................12
II. GIẢI QUYẾT "TÌNH HUỐNG CỦA ÔNG NAM":..........................................13
1. Lựa chọn hình thức huy động vốn cho tình huống của ông Nam:............................13
2. Những yếu tố tác động gây nên tình trạng khó khăn của ông Nam:.........................14
III. KẾT LUẬN:..........................................................................................................16
1
Tiểu luận giải quyết khó khăn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận giải quyết khó khăn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp - Người đăng: sonnguyen481
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận giải quyết khó khăn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp 9 10 564