Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận hải quan

Được đăng lên bởi namhg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu……………………………………………………………………...…… . 2
A TÌNH HUỐNG ………..………………………….…………………………..…… 4
I. Hoàn cảnh ra đời ………….………………………….…………………………… 4
II. Diễn biến tình huống ……………………………………….…………….……….4
B, PHÂN TÍCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG …..………………………….…………… 7
I. Xác định mục tiêu xử lý tình huống …………………………………………….. 7
II. Cơ sở lý luận ……………………………………………………..………………. 9
III. Phân tích tình huống ……………………………………………………………10
IV. Phương án giải quyết ………….………………………………………...…….. 12
C. KIẾN NGHỊ ...…………………………………………………………..……….. 19
Kết luận ………………………………...…………………………………………… 22

1

LỜI NÓI ĐẦU
Hoạt động phân tích phân loại hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan là
một khâu công tác nghiệp vụ của quy trình thủ tục hải quan, tiến hành kiểm tra mẫu
hang hóa bằng nghiệp vụ kỹ thuật trong Phòng thí nghiệm hải quan, nhằm xác định
chính xác tên hang, mã số của hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Biểu thuế xuất
khẩu, Biểu thuế nhập khẩu và theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa ( gọi
tắt là Danh mục HS ).
Việc xác định đúng mã số thuế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu luôn có một vai trò quan trọng đặc biệt. Nó giúp
cho cơ quan hải quan ( kết hợp với các yếu tố về giá, về số lượng, trọng lượng, xuất xứ
của hàng hóa ) xác định đúng số thuế phải nộp, xác định hàng hóa đó có vi phạm chính
sách quản lý nhà nước hay không; kết hợp với kết luận kiểm tra của cơ quan quản lý
nhà nước về chất lượng chuyên ngành khác xác định được hàng hóa đó có đáp ứng
được các yêu cầu về chất lượng không, đảm bảo chính xác hơn số liệu thống kê hải
quan theo cơ cấu mặt hàng.
Tuy nhiên việc xác định đúng tên hàng, mã số thuế trong biểu thuế xuất khẩu,
nhập khẩu của hàng hóa xuất nhập khẩu luôn là vấn đề khó khăn nhất đối với những
mặt hàng có tính chất phức tạp như hóa chất, thực phẩm, các mặt hàng công nghệ cao
mới xuất hiện trên thị trường. Đối với những mặt hàng như vậy thì việc nắm vững các
qui tắc phân loại hàng hóa theo công ước HS hoặc của pháp luật về thuế chưa đủ mà
phải biết được tính chất hóa lý, thành phần cấu tạo… của hàng hóa thì mới có thể xác
định được đúng mã số hàng hóa theo HS cũng như theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập
khẩu. Những phân tích như vậy chỉ có thể thực hiện được thông qua công tác phân tích
hàng hóa bằng các phương tiện máy móc chuyên dùng. Các Trung tâm phân tích phân
loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam được thành lập
theo Quyết định 32/2003/QĐ/BTC, ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ T...
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu……………………………………………………………………...…… . 2
A TÌNH HUỐNG ………..………………………….…………………………..…… 4
I. Hoàn cảnh ra đời ………….………………………….…………………………… 4
II. Diễn biến tình huống ……………………………………….…………….……….4
B, PHÂN TÍCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG …..………………………….…………… 7
I. Xác định mục tiêu xử lý tình huống …………………………………………….. 7
II. Cơ sở lý luận ……………………………………………………..………………. 9
III. Phân tích tình huống ……………………………………………………………10
IV. Phương án giải quyết ………….………………………………………...…….. 12
C. KIẾN NGHỊ ...…………………………………………………………..……….. 19
Kết luận ………………………………...…………………………………………… 22
1
Tiểu luận hải quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận hải quan - Người đăng: namhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận hải quan 9 10 847