Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Heo
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................................5
2. Mục đích nghiên cứu................................................................................................................5
3. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................................5
4. Tóm tắt nội dung chính............................................................................................................6
NỘI DUNG.....................................................................................................................................8
PHẦN I – KHẢO SÁT NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN NÀY..........................................................................8
I.1 Bối cảnh trong nước và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. .8
II.2 Những mốc sự kiện chính trong cuộc đời hoạt động cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến
việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.......................................................................................9
Phần II – NHỮNG NỘI DUNG TƯ TUỞNG HỒ CHÍ MINH HÌNH THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN TỪ
1920 ĐẾN 1930............................................................................................................................11
I – Giai đoạn từ 1920 đến 1930 đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải
phóng dân tộc.............................................................................................................................11
II – Giai đoạn từ 1920 đến 1930 đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa
cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc, cách mạng Việt Nam với cách mạng thế
giới..............................................................................................................................................15
III – Giai đoạn từ 1920 đến 1930 đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản và
cán bộ cách mạng.......................................................................................................................16
IV – Ngoài ra, thời kỳ 1920 đến 1930, Hồ Chí Minh cũng tiếp tục phát triển tư tưởng yêu
nước mở rộng mối hiểu biết về văn hoá, thế giới...........................................................
1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Tóm tắt nội dung chính
NỘI DUNG
PHẦN I – KHẢO SÁT NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TƯ
ỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN NÀY
I.1 Bối cảnh trong nước và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
II.2 Những mốc sự kiện chính trong cuộc đời hoạt động cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến
việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Phần II – NHỮNG NỘI DUNG TƯ TUỞNG HỒ CHÍ MINH HÌNH THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN TỪ
1920 ĐẾN 1930
I – Giai đoạn từ 1920 đến 1930 đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải
phóng dân tộc
II – Giai đoạn từ 1920 đến 1930 đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa
cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc, cách mạng Việt Nam với cách mạng thế
giới
III – Giai đoạn từ 1920 đến 1930 đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản và
cán bộ cách mạng
IV – Ngoài ra, thời kỳ 1920 đến 1930, Hồ Chí Minh cũng \ếp tục phát triển tư tưởng yêu
nước mở rộng mối hiểu biết về văn hoá, thế giới
1. Hồ Chí Minh 8ếp tục phát triển tư tưởng yêu nước tập trung vào hai mảng chính:
2. Thời kỳ 1920 đến 1930, Hồ Chí Minh cũng tăng cương sự hiểu biết về văn hoá chính trị
thế giới !"#$%&'(
)*+,-.*/012343(56378*98:&6&
#1;&'<=
V – Những nội dung tư tưởng mà Người vận dụng sang tạo và phát triển CN Mác – Lênin
trong thời kỳ này<=
1. Hồ Chí Minh đã nêu luận điểm đặc biệt sáng tạo: cách mạng ở các nước thuộc địa có thể
nổ ra và thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc và tác động trở lại thúc đẩy cách
mạng chính quốc. Nhân dân Việt nam hoàn toàn có thể chủ động đứng lên, “đem sức ta
mà giải phóng cho ta”. Không ỷ lại chờ đợi cách mạng chính quốc.<
2. Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn, sáng tạo mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, độc
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trong quá trình phát triển của cách mạng Việt
Nam.<<
Tiểu Luận Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận Mác Lê Nin - Người đăng: Nguyễn Văn Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu Luận Mác Lê Nin 9 10 479