Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Mác Lênin

Được đăng lên bởi Trương Thoại Liễu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4293 lần   |   Lượt tải: 31 lần
KHÁI QUÁT NỘI DUNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
LAO ĐỘNG VÀ CHO BIẾT Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC
TIỄN CỦA HỌC THUYẾT NÀY
Nếu như Thế giới quan và phương pháp luận triết học là nền tảng, thì các học thuyết
kinh tế là nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác.
Các học thuyết kinh tế tiêu biểu của chủ nghĩa Mác – Lênin là:
• Học thuyết giá trị
• Học thuyết giá trị thặng dư
• Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Trong đó học thuyết giá trị (học thuyết giá trị lao động) là “hòn đá thử vàng” – tiêu chuẩn
kiểm tra tính khoa học của các học thuyết khác.
TIỀN ĐỀ CỦA SỰ RA ĐỜI HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
1. Nguyên lí giá trị - lao động của W.Petty:
Khi nghiên cứu về giá cả, Petty đã chia thành hai hình thức giá cả: giá cả
chính trị và giá cả tự nhiên.
Ông viết: một người nào đó trong thời gian lao động khai thác được một ounce
bạc và cùng thời gian đó sản xuất được một barrel lúa mì, thì một ounce bạc là giá cả
tự nhiên của một barrel lúa mì. Nếu nhờ những mỏ mới giàu quặng hơn, nên cùng một
thời gian lao động đó, bây giờ khai thác được 2 ounce bạc thì 2 ounce bạc là giá cả tự
nhiên của 1 barrel lúa mì. Như vậy, ông đi đến kết luận giá cả tự nhiên phản ánh
lượng lao động hao phí của con người trong việc sản xuất ra sản phẩm sẽ quyết định
giá trị của sản phẩm. Hay ông khẳng định lao động là cội nguồn của giá trị.
Về giá cả chính trị, Petty cho rằng nó là một loại đặc biệt của giá cả tự nhiên.
Giá cả chính trị phụ thuộc một phần vào lao động hao phí làm ra sản phẩm nhưng mặt
khác nó còn phụ thuộc vào những ý chí về mặt chính trị và phụ thuộc vào tình trạng
thực tế của xã hội. Vì vậy, giá cả chính trị quyết định giá cả thị trường của sản phẩm.
Khi nghiên cứu về lí luận giá trị thì Petty cũng rút ra kết luận thời gian lao động và
năng suất lao động có ảnh hưởng đến mức giá cả của hàng hóa. Petty là người đầu
tiên phát hiện ra mối quan hệ giữa năng suất lao động và lượng giá trị của mỗi sản
phẩm. W. Petty đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn và lao động phức tạp, so
sánh lao động trong thời gian dài, lấy năng suất lao động trung bình trong nhiều năm
để loại trừ tình trạng ngẫu nhiên.
Từ đó có thể khẳng định W.Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho
lí thuyết giá trị lao động.
Tuy nhiên lí thuyết giá trị lao động của Petty còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng chủ
nghĩa trọng thương. Ông chưa phân biệt được sự khác nhau giữa các phạm trù giá trị,
giá trị trao đổi và giá cả của sản phẩm. Khi nghiên cứu về giá trị thì Petty đã gắn lao
động sản xuất...
KHÁI QUÁT NỘI DUNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
LAO ĐỘNG VÀ CHO BIẾT Ý NGHĨA LÍ LUẬN THỰC
TIỄN CỦA HỌC THUYẾT NÀY
Nếu như Thế giới quan và phương pháp luận triết học là nền tảng, thì các học thuyết
kinh tế là nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác.
Các học thuyết kinh tế tiêu biểu của chủ nghĩa Mác – Lênin là:
Học thuyết giá trị
Học thuyết giá trị thặng dư
Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
Trong đó học thuyết giá trị (học thuyết giá trị lao động) là “hòn đá thử vàng” – tiêu chuẩn
kiểm tra tính khoa học của các học thuyết khác.
TIỀN ĐỀ CỦA SỰ RA ĐỜI HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
1. Nguyên lí giá trị - lao động của W.Petty:
Khi nghiên cứu về giá cả, Petty đã chia thành hai hình thức giá cả: giá cả
chính trị và giá cả tự nhiên.
Ông viết: một người nào đó trong thời gian lao động khai thác được một ounce
bạc và cùng thời gian đó sản xuất được một barrel lúa mì, thì một ounce bạc là giá cả
tự nhiên của một barrel lúa mì. Nếu nhờ những mỏ mới giàu quặng hơn, nên cùng một
thời gian lao động đó, bây giờ khai thác được 2 ounce bạc thì 2 ounce bạc là giá cả tự
nhiên của 1 barrel lúa mì. Như vậy, ông đi đến kết luận giá cả tự nhiên phản ánh
lượng lao động hao phí của con người trong việc sản xuất ra sản phẩm sẽ quyết định
giá trị của sản phẩm. Hay ông khẳng định lao động là cội nguồn của giá trị.
Về giá cả chính trị, Petty cho rằng nó là một loại đặc biệt của giá cả tự nhiên.
Giá cả chính trị phụ thuộc một phần vào lao động hao phí làm ra sản phẩm nhưng mặt
khác nó còn phụ thuộc vào những ý chí về mặt chính trị và phụ thuộc vào tình trạng
thực tế của xã hội. Vì vậy, giá cả chính trị quyết định giá cả thị trường của sản phẩm.
Khi nghiên cứu về lí luận giá trị thì Petty cũng rút ra kết luận thời gian lao động và
năng suất lao động có ảnh hưởng đến mức giá cả của hàng hóa. Petty là người đầu
tiên phát hiện ra mối quan hệ giữa năng suất lao động và lượng giá trị của mỗi sản
phẩm. W. Petty đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn và lao động phức tạp, so
sánh lao động trong thời gian dài, lấy năng suất lao động trung bình trong nhiều năm
để loại trừ tình trạng ngẫu nhiên.
Từ đó có thể khẳng định W.Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho
lí thuyết giá trị lao động.
Tuy nhiên lí thuyết giá trị lao động của Petty còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng chủ
nghĩa trọng thương. Ông chưa phân biệt được sự khác nhau giữa các phạm trù giá trị,
giá trị trao đổi và giá cả của sản phẩm. Khi nghiên cứu về giá trị thì Petty đã gắn lao
động sản xuất ra hàng hóa với lao động khai thác ra kim loại quý là bạc và vàng. Từ
đó ông cho rằng muốn xác định giá trị của các hàng hóa khác nhau thì cần phải quy
đổi lượng lao động hao phí làm ra nó với lượng lao động hao phí để làm ra một đơn vị
vàng hoặc bạc. Đồng thời ông chưa phân biệt được lao động tạo ra giá trị và lao động
tạo ra giá trị sử dụng. Từ đó ông đưa ra câu nói nổi tiếng: “lao động là cha, đất đai là
mẹ của mọi của cải”. Về phương diện của cải vật chất đó là công lao to lớn của ông.
Nhưng ông lại xa rời tư tưởng giá trị – lao động khi kết luận lao động và đất đai là cơ
sở tự nhiên của giá cả mọi vật phẩm, tức là cả lao động và đất đai là nguồn gốc của
giá trị. Tuy nhiên đất đai hay tư liệu sản xuất đóng vai trò quan trọng nhưng nó không
phải là nguồn gốc của giá trị.
1
Nh ng nguyên lí c b n c a ch nghĩa Mác – Lênin – H c thuy t giá tr ơ ế
Tiểu luận Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Mác Lênin - Người đăng: Trương Thoại Liễu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiểu luận Mác Lênin 9 10 482