Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi nguyenthitinh161194
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đề tài: “ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐẾN
MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM”
I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quá trình đô thị hoá tại Việt Nam diễn ra rất nhanh. Những đô thị lớn tại Việt
Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng bị ô nhiễm nước rất
nặng nề. Đô thị ngày càng phình ra tại Việt Nam, nhưng cơ sở hạ tầng lại phát
triển không cân xứng, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải nói chung và nước
thải sinh hoạt nói riêng tại VN vô cùng thô sơ. Có thể nói rằng, người Việt Nam
đang làm ô nhiễm nguồn nước uống chính bằng nước sinh hoạt thải ra hàng
ngày.
Nước thải sinh hoạt gia cư là một vấn đề quan trọng cho những thành phố lớn
và đông dân cư, nhất là đối với các quốc gia đã phát triển. Riêng đối với các
quốc gia còn trong tình trạng đang phát triển, vì hệ thống cống rãnh thoát nước
còn trong tình trạng thô sơ, không hợp lý cũng như không theo kịp đà phát triển
dân số nhanh.
Xuất phát từ thực tế trên tôi quyết định chọn đề tài “Ảnh hưởng của nước thải
sinh hoạt đến môi trường Việt Nam”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Làm rõ những ảnh hưởng nghiêm trọng của nước thải sinh hoạt đến môi
trường.
- Tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm và những giải pháp cụ thể cho vấn đề đề
nghiên cứu.
Nhằm mục đích bảo về môi trường sống của Việt Nam nói riêng và của toàn
nhân loại nói chung.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập thông tin/ số liệu: tài liệu thứ cấp trên internet, sách
báo, tạp chí.
1

- Phương pháp phân tích, xử lý thông tin/số liệu: dùng phần mềm excel.
- Sử dụng các chỉ tiêu đánh mức độ ô nhiễm.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt gây ra ở Việt
Nam
Trước hết chúng ta có thể hiểu Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị
ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con
người, các cơ thể sống khác. Hay ô nhiễm môi trường là khái niệm để chỉ sự
xuất hiện của một chất lạ trong môi trường tự nhiên hoặc làm biến đổi thành
phần, tỷ lệ về hàm lượng của các yếu tố có sẵn, gây độc hại cho cơ thể sinh vật
và con người nếu như hàm lượng của các chất đó vượt khỏi giới hạn
thích nghi tiềm tàng của cơ thể.
Sự ô nhiễm môi trường có thể là hậu quả của các hoạt động tự nhiên,
như hoạt động núi lửa, thiên tai lũ lụt, bão,… hoặc các hoạt động do con người
thực hiện trong công nghiệp, giao thông, chiến tranh và công nghệ quốc phòng,
trong sinh hoạt. Chất gây ô nhiễm môi trường rất đa dạng về...


 !"
# $%&'()&*'+,-

 !"#$%&'!(#)!*+,-
./*0-1!-23451
67-89:!.-,;9<=-(>-?-
(3>@?-A32%>6>B!C
$-;-&,B-3(
0
-(3- ?/DE-1;
?8-!;?--D;-F16G@;?--
D;--)16!?;-;F-
-)32!7H1=-I7J7116
83;
K1LM-N@D0N-E/OẢnh hưng ca nưc thi
sinh hot đn môi trưng Vit Nam”
. /'01%2&0%'31
PQR(4@E-S-(3N
C
P"0@880?(11-T6-?//
@-:
BT-&-,(?/C3;-S>@?-S
8>-
4 5&67%2)&8)%2&0%'31
P#211U1V3;W:-1@JJ!3-
,!1-&
X
Tiểu luận môn kinh tế môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn kinh tế môi trường - Người đăng: nguyenthitinh161194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận môn kinh tế môi trường 9 10 612