Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Môn Kinh tế phát triển-TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi thanhlongmobile
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5385 lần   |   Lượt tải: 19 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MIỀN TRUNG
-----------

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN HỌC:
HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
ĐỀ TÀI:
TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀO
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Giảng viên hướng dẫn
TS. Hoàng Mai

Học viên thực hiện:
Phạm Thành Long
Lớp: Cao học quản lý công 17D

Thành phố Huế, tháng 6 năm 2013

LỜI MỞ ĐẦU
Sự ra đời và phát triển của xã hội dân sự hay tổ chức xã hội bắt nguồn từ bản
chất của phương thức tổ chức xã hội và từ đặc tính nhà nước không thể quản lý và
thực hiện thay cho công dân của mình tất cả mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Tổ
chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay tồn tại dưới hai hình thức tổ chức, đó là
các tổ chức có thành viên và các tổ chức không có thành viên. Các tổ chức có
thành viên bao gồm: các đoàn thể quần chúng, các tổ chức hội, liên hiệp hội, liên
đoàn, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức nhóm tại cộng đồng. Các tổ chức
không thành viên bao gồm: các tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, xóa
đói giảm nghèo, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ phát triển, các tổ chức tín
ngưỡng, các nhóm tổ chức không đăng ký tư cách pháp nhân và các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài.
Nhìn vào lịch sử phát triển kinh tế và chính trị, người ta thấy vai trò và trách
nhiệm của xã hội dân sự ngày càng tăng. Những nước tạo ra sự ổn định và phát
triển thời gian lâu dài đều có chung một bài học là xử lý tốt mối quan hệ giữa các
tổ chức chính trị - xã hội và xã hội dân sự trong quản lý nhà nước và hoạch định
các chính sách. Những nước không coi trọng mối quan hệ ấy hoặc có giải quyết
nhưng chỉ là hình thức kiểu làm phong trào thì đều gặp nhiều khó khăn hoặc thất
bại. Để làm rõ hơn nữa vai trò của Xã hội dân sự Việt Nam hiện nay tôi chọn đề tài
“Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự vào quản lý hành chính nhà nước”
để nghiên cứu.
Nội dung của đề tài gồm 2 phần:
Phần 1: Một số vấn đề chung về xã hội dân sự Việt Nam hiện nay.
Phân 2: Một số kiến nghị đề xuất nhằm tăng cường sự tham gia của xã hội
dân sự vào quản lý nhà nước

PHẦN 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Khái niệm xã hội dân sự(XHDS)
XHDS là một mạng lưới rộng lớn gồm những tổ chức xã hội, đoàn thể, hiệp
hội, phong trào…, nằm ngoài nhà nước, liên kết với nhau bằng hệ thống các qui tắc
thoả thuận giữa các thành viên, do các cá nhân tự do lập ra, hoạt động dựa trên
nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm.
XHDS xuất hiện với một số đặc trưng cơ bản:
- Sự xuất hiệ...
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH MIỀN TRUNG
-----------
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN HỌC:
HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
ĐỀ TÀI:
TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀO
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Giảng viên hướng dẫn Học viên thực hiện:
TS. Hoàng Mai Phạm Thành Long
Lớp: Cao học quản lý công 17D
Thành phố Huế, tháng 6 năm 2013
Tiểu luận Môn Kinh tế phát triển-TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Môn Kinh tế phát triển-TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: thanhlongmobile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận Môn Kinh tế phát triển-TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 567