Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

Được đăng lên bởi Nguyễn Nguyễn Hiển
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC
Đề bài: Phân tích tình hình kinh tế, xã hội hiện nay của nước ta…

Bài làm
I.

MỞ ĐẦU

Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian nay dù ở thời gian đến nay dù ở thời
đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn tồn tại và phát triển hoặc
tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Khi ta nhìn vào vấn đề hình thái kinh tế - xã
hội của một nước nào đó ta sẽ thấy xã hội đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược
lại. Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chính thể toàn vẹn cơ
cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẻ được, nó phải đan xen
nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta
mới có được một hình thái kinh tế - xã hội cần có và phải có hình thái kinh tế - xã
hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát
triển tát yếu của xã hội đó, vậy ta phải nghiên cứu sâu về những vấn đề tác động
trực tiếp là yếu tố chính để xây dựng lên hình thái kinh tế - xã hội.
Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử
dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản
xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản
xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên quan hệ sản
xuất ấy. Với từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định thì ở những giai đoạn đó sẽ
tồn tại các mặt đối lập, các quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, lực lượng lao
động sinh hoạt khác nhau với phong tục tập quán của các nước khác nhau. Trình
độ phát triển khác nhau, mỗi nước có một nền sản xuất, kinh tế khác nhau. Nhưng
cuối cùng thì đó sẽ là một kiến trúc thượng tầng được hình thành trong hình thái
kinh tế - xã hội.
Xã hội không phải là tổng hợp của những hiện tượng, sự kiện rời rạc, những
cá nhân riêng lẻ mà xã hội là một chính thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp, trong đó
có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc
thượng tầng. Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến các mặt khác tạo nên

sự vận động của xã hội. Chính tính toàn vẹn đó được phản ánh bằng tổng thể các
mặt của hình thái kinh tế - xã hội.
Tổng thể hình thái kinh tế xã hội bao gồm nhiều mặt, mỗi mặt lại có những
thế mạnh riêng lẻ và phải dựa vào những thế mạnh đó để nghiên cứu, tìm tòi và
phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi hình thành đến nay đã trải qua
các giai đoạn phát triển cao thấp khác nhau, tương ứng với mỗi giai đoạn đó...
TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC
Đề bài: Phân tích tình hình kinh tế, xã hội hiện nay của nước ta…
Bài làm
I. MỞ ĐẦU
Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian nay dù ở thời gian đến nay dù ở thời
đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn tồn tại và phát triển hoặc
tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Khi ta nhìn vào vấn đề hình thái kinh tế - xã
hội của một nước nào đó ta sẽ thấy xã hội đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược
lại. Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chính thể toàn vẹn cơ
cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẻ được, nó phải đan xen
nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta
mới có được một hình thái kinh tế - xã hội cần có và phải có hình thái kinh tế - xã
hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát
triển tát yếu của xã hội đó, vậy ta phải nghiên cứu sâu về những vấn đề tác động
trực tiếp là yếu tố chính để xây dựng lên hình thái kinh tế - xã hội.
Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử
dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản
xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản
xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên quan hệ sản
xuất ấy. Với từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định thì ở những giai đoạn đó sẽ
tồn tại các mặt đối lập, các quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, lực lượng lao
động sinh hoạt khác nhau với phong tục tập quán của các nước khác nhau. Trình
độ phát triển khác nhau, mỗi nước có một nền sản xuất, kinh tế khác nhau. Nhưng
cuối cùng thì đó sẽ là một kiến trúc thượng tầng được hình thành trong hình thái
kinh tế - xã hội.
Xã hội không phải là tổng hợp của những hiện tượng, sự kiện rời rạc, những
cá nhân riêng lẻ mà xã hội là một chính thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp, trong đó
có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc
thượng tầng. Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến các mặt khác tạo nên
TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC - Người đăng: Nguyễn Nguyễn Hiển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC 9 10 683