Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu luận nâng cao chất lượng đạo đức CBVC thông qu việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi thuankb
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
------------------------------------------------------------MỞ ĐẦU
Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định đến
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử
tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng. Chất lượng đảng viên có
vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là Đảng được
mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu yếu của
Đảng”.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên
phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là sự liên kết của những người
cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bướ tiến lên Chủ
nghĩa xã hội”.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã nhận định: “Một bộ
phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu
kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan
điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng
tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm
trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nước. Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá
nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn
tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”, thoái hoá
biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng,
lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn
diễn ra nghiêm trọng, kéo dài…”. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang
263,264).

Vì vậy, nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay là một yêu cầu cấp bách.
Là một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, là
học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị của trường Chính trị Nghệ An, được
-------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------trang bị lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề xây
dựng Đảng, bản thân tôi thấy vấn đề rất cần được quan tâm hiện nay là chất
lượng đảng viên, với tinh thần trách nhiệm và là một đảng viên sinh hoạt tại
Chi bộ nhà trường nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳtỉnh N...
- ------------ -------- - - - - ---------- - - - - - - - --------
- -------- - - -
MỞ ĐẦU
Chất lượng đảng viên một trong những vấn đề bản quyết định đến
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử
tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và to thành Đảng. Chất lượng đảng viên
vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi b tốt là Đảng được
mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém những khâu yếu của
Đảng”.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên
phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là s liên kết của những người
cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân
giàu, ớc mạnh, hội công bằng dân chủ văn minh, vững tiến lên Chủ
nghĩa xã hội”.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã nhận định: “Một bộ
phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể c một s cán bộ chủ chốt các cấp, yếu
kém cả về phẩm chất năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan
điểm, đường lối của Đng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng
tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm
trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt
động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà ớc. Bệnh hội, chủ nghĩa
nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chiều hướng gia tăng, vẫn còn
tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”, thoái hoá
biến chất v chính trị, tư tưởng, v đạo đức, li sống; tệ quan liêu, tham nhũng,
lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn
diễn ra nghiêm trọng, kéo dài…”. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang
263,264).
vậy, nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay một yêu cầu cấp bách.
một đảng viên sinh hoạt ti chi bộ trường THPT Dân tộc nội t Tân Kỳ, là
học viên lớp Trung cấp luận Chính trị của trường Chính trị Nghệ An, được
--------------------------------------------------------------------------------------------
1
Tiêu luận nâng cao chất lượng đạo đức CBVC thông qu việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu luận nâng cao chất lượng đạo đức CBVC thông qu việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: thuankb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tiêu luận nâng cao chất lượng đạo đức CBVC thông qu việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 890