Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi ngocmeo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 4 lần
uû ban nh©n d©n tØnh
Tr êng chÝnh trÞ hoµng v¨n thô
tiÓu luËn
Cuèi kho¸ líp båi dìng kiÕn thøc QLNN
ch¬ng tr×nh chuyªn viªn K44 n¨m 2013
§Ò tµi: gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng
t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dung héi thîng
Hä vµ tªn: linh minh kh¸nh
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TiÓu häc X· Song Giang-H.V¨n Quan-T.L¹ng S¬n
Gi¶ng viªn híng dÉn: N«ng §øc Vinh
GVC. ThS - P. Trëng phßng TC- §T.
V¨n Quan, th¸ng 05 n¨m 2013
Môc lôc
Trang
I. më ®Çu …………………………………………………………………………... …..3
II. Néi dung t×nh huèng………………………………………………………….5
2.1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña t×nh huèng…………………………………………….………..5
2.2. M« t¶ t×nh huèng………………………………………………………………………6
2.3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n………………………………………………………………..6
2.3.1. Nguyªn nh©n tõ phÝa ngêi sö dông lao ®éng………………………………………6
Tiểu luận ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận ngạch chuyên viên - Người đăng: ngocmeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận ngạch chuyên viên 9 10 232