Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quan hệ Việt Nam Trung Quốc

Được đăng lên bởi Grellia T. Spears
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Tiểu luận
CHUYÊN NGÀNH: QUỐC TẾ HỌC

Bộ môn:

Quan hệ Việt Nam – Trung Hoa từ sau chiến tranh thế giới
thứ hai đến nay
Đề tài: Yếu

tố văn hóa trong quan hệ Việt-Trung từ quá khứ
đến hiện tại
Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Mẫn

Tên SV thực hiện :

Lê Thuần Thu Thảo -K37608063

TP. Hồ Chí Minh – 2014
Mục lục:

A.

Mở đầu :
Quan hệ Việt Nam – Trung Hoa trên phương diện văn hóa xưa nay là một cuộc
đấu tranh đề kháng dai dẳng, bền bỉ để bảo tồn giống nòi, bảo vệ nền văn hoá dân
tộc và giải phóng đất nước. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương
Bắc thành công nên mới tồn tại nền văn hoá Việt Nam hiện nay.
Trung Quốc là biểu tượng của nền văn hóa phương Đông trong hàng nghìn năm
lịch sử, văn hóa của họ không những lan truyền trong khu vực mà còn ra khắp thế giới.
Phải nói rằng, văn hóa Trung Quốc chứa đựng nhiều tinh hoa đáng được tiếp thu, từ chữ
viết, hệ tư tưởng, tôn giáo và cả nghệ thuật. Xuyên suốt 1000 năm Bắc thuộc (207TCN906), người Trung Quốc đã mang văn hóa xứ sở họ phủ khắp đất An Nam, khắp mọi nơi
chốn trên đất nước ta đều chịu ảnh hưởng ít nhiều từ văn hóa Trung Quốc. Chính sách
cai trị của các triều đại phong kiến Trung Hoa và quá trình giao lưu tiếp xúc Việt - Hoa
theo cả hai hình thức cưỡng bức và ôn hoà. Tuy nhiên, ông cha ta đã đã ra sức bảo tồn
và phát huy vốn liếng văn hóa bản địa đã tích lũy được qua hàng nghìn năm trước, đặc
biệt là tiếng nói, tín ngưỡng, phong tục, nền văn học dân gian. Nhờ biết cách tiếp thu có
chọn lọc, nước ta đã không bị đồng hóa, ngược lại đem tinh túy từ nền văn hóa
khổng lồ kia góp phần làm phong phú thêm văn hóa dân tộc.
Độc lập văn hóa chính là nền tảng cho độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ. Tuy văn hóa Trung Quốc được ví như một làn sóng dữ dội từ phương Bắc tràn
vào nước ta nhưng cũng không thể nhấn chìm được ý chí bảo tồn văn hóa dân tộc.
Cái nguyên thủy, cái nguồn gốc luôn được ông cha ta cố công giữ gìn, đời đời phát huy.
Có thể nói, trong quan hệ với Trung Quốc, chúng ta tiếp thu, hòa nhập chứ không hòa
tan.

B.

Nội dung :
I.
Ngôn ngữ - Chữ viết :
Sự giao thoa văn hóa thời kỳ Bắc thuộc đã mang đến cho Việt Nam một
nguồn ngôn ngữ vô cùng phong phú gồm cả tiếng Hán và Việt, mà cho đến ngày
nay người ta vẫn quen gọi là từ ngữ Hán-Việt. Cho đến khi người Pháp truyền bá chữ
Latin tại Việt Nam, sau được cải biên thành chữ quốc ngữ, thì trước đó hệ ngôn ngữ
1

Hán, Hán- Nôm vẫn được người Việt xưa sử dụng rộng khắp. Ngày nay chúng ta sở
hữu một vốn liếng ng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Tiểu luận
CHUYÊN NGÀNH: QUỐC TẾ HỌC
Bộ môn:
Quan hệ Việt Nam – Trung Hoa từ sau chiến tranh thế giới
thứ hai đến nay
Đề tài: Yếu tố văn hóa trong quan hệ Việt-Trung từ quá khứ
đến hiện tại
Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Mẫn
Tên SV thực hiện :
Lê Thuần Thu Thảo -K37608063
TP. Hồ Chí Minh – 2014
Mục lục:
Tiểu luận quan hệ Việt Nam Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quan hệ Việt Nam Trung Quốc - Người đăng: Grellia T. Spears
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiểu luận quan hệ Việt Nam Trung Quốc 9 10 362