Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật

Được đăng lên bởi Trung Hieu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Tiểu luận:

Quản lý cán bộ công chức
và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật

PHẦN MỞ ĐẦU
Công tác cải cách hành chính nói chung; công tác cán bộ công chức nói
riêng đã được Đảng và Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể, các cấp, các ngành rất
quan tâm trong những năm gần đây.
Cải cách hành chính, đổi mới công tác cán bộ là nhu cầu khách quan của sự
nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực khơi dậy mới tiềm năng
phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn lực con người.
Năm năm qua (2010 - 2014) công tác cải cách hành chính ở nước ta đã có
bước chuyển biến đáng kể: Về thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, tài
chính công tạo ra những bước đột phá mới.
Hệ thống tổ chức bộ máy ở các cấp, các ngành tiếp tục được kiện toàn và
tăng cường hơn về năng lực, hiệu lực hoạt động, quy chế tổ chức. Công tác quy
hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Cũng
như công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ được thực hiện đồng bộ ở các ngành, các
cấp, các cơ quan đơn vị.
Mặc dù đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ về công tác cải cách hành chính,
về đổi mới công tác cán bộ. Song ở các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành
chính sự nghiệp còn nhiều tồn tại, không đáp ứng so với yêu cầu và nhiệm vụ đề
ra trong giai đoạn hiện nay.
Đó là bộ máy tổ chức, quản lý cồng kềnh, đội ngũ cán bộ, công chức bộc lộ
nhiều mặt yếu kém bất lực. Những tình huống xảy ra trong công tác quản lý, điều
hành, xử lý không kịp thời, hoặc đạt hiệu quả thấp; gây mâu thuẫn nội bộ cơ quan,
đơn vị, chất lượng, mức độ hoàn thành công việc không cao.
Từ những kiến thức đã học về quản lý nhà nước về chương trình cải cách
hành chính, về kỹ năng tổ chức điều hành công sở; quản lý công vụ, công chức...

Tôi thấy việc cải cách thủ tục hành chính, việc nâng cao, bồi dưỡng cho đội ngũ
cán bộ công chức, nhất là cán bộ quản lý là hết sức cần thiết trong tình hình nhiệm
vụ hiện nay, để đáp ứng cho yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, phát triển
kinh tế - xã hội.
Trong thực tế đội ngũ cán bộ công chức có một bộ phận không nhỏ kém
năng lực, phẩm chất, thiếu kiến thức kỹ năng xử lý hành chính. Từ đó đã nảy sinh
ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác chuyên môn
nội bộ cơ quan đơn vị mà tình huống. Sau đây đã xảy ra ở một cơ quan hành chính
sự nghiệp.
1. Giới thiệu tình huống
Cơ quan X là một đơn vị hành chính sự nghiệp cấp bộ. Có đội ngũ cán bộ
nghiên cứu, giảng dạy, cán bộ kh...
Tiểu luận:
Quản cán bộ công chức
xử cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật
Tiểu luận: Quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật - Người đăng: Trung Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận: Quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật 9 10 78