Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi thanhthuyle2005
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2105 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Trang 1

LỜI NÓI ĐẦU
Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý trên tất cả các lĩnh vực kinh
tế, xã hội, Quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., Pháp luật dân sự là một trong
những công cụ pháp lý nhằm thực hiện quản lý của nhà nước đồng thời tạo
môi trường thuận lợi trong giao lưu dân sự và thúc đẩy cho việc phát triển
kinh tế – xã hội của đất nước.
Điều 29 Bộ luật dân sự năm 2005 đã quy định: “Cá nhân sinh ra có
quyền được khai sinh”.
Điều 14 Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ
em năm 2004 ( thay cho Nghị định 36/NĐ-CP) đã quy định: “Cha, mẹ, người
giám hộ có trách nhiệm đi khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn quy định. Việc
khai sinh cho trẻ em được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký
hộ tịch”; “Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan Tư pháp phối hợp với cơ
quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp tuyên truyền để cha, mẹ,
người giám hộ, người hoặc tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em đi khai sinh cho
trẻ em đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để đăng
ký khai sinh cho trẻ em đúng quy định tại những khu vực có điều kiện đi lại
khó khăn, người dân còn bị ảnh hưởng bởi những phong tục, tập quán lạc hậu.
Điều 7 công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em quy định: “Trẻ
em phải được đăng ký ngay lập tức sau khi sinh ra và có quyền ngay từ khi ra
đời, có họ tên, có quốc tịch và có quyền được biết cha mẹ mình là ai và được
chính cha mẹ mình chăm sóc”
Từ những quy định nêu trên cho thấy công dân từ khi sinh ra thì pháp
luật đã quy định cho quyền được khai sinh và các quyền khác liên quan trong
vấn đề hộ tịch. Tuy nhiên trong thực tiễn không phải ai sinh ra cũng có được

Trang 2
tấm giấy khai sinh, do nhiều nguyên nhân khác nhau còn có những trường
hợp việc làm khai sinh cho trẻ còn gặp nhiều trở ngại, vướng mắc
Xuất phát từ thực tế trên, thiết nghĩ việc nghiên cứu tình huống “ Quản
lý nhà nước trong công tác hộ tịch, hộ khẩu, Quốc tịch” đây là một trong
những vấn đề lớn và bức xúc của thực tiển có ý nghĩa rất quan trọng trong
giai đoạn hiện nay. Chính vì lẽ đó, tôi quyết định chọn tình huống này để làm
tiểu luận cuối khoá của mình.
Trong phạm vi của tiểu luận này, tôi không có tham vọng giải quyết tất
cả những vấn đề tồn tại liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu, quốc tịch, mà
chỉ mong muốn đóng góp một vài ý kiến nhỏ thông qua việc nghiên cứu làm
sáng tỏ những nội dung có liên quan
Trên cơ sở xác định phạm vi nghiên cứu, tiến hành xác đị...
Trang 1
LỜI NÓI ĐẦU
Pháp luật công cụ để Nhà nước quản trên tất cả các lĩnh vực kinh
tế, hội, Quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., Pháp luật dân sự một trong
những công cụ pháp nhằm thực hiện quản của nhà nước đồng thời tạo
môi trường thuận lợi trong giao lưu dân sự thúc đẩy cho việc phát triển
kinh tế – xã hội của đất nước.
Điều 29 Bộ luật dân sự năm 2005 đã quy định: “Cá nhân sinh ra
quyền được khai sinh”.
Điều 14 Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ
em năm 2004 ( thay cho Nghị định 36/NĐ-CP) đã quy định: Cha, mẹ, người
giám hộ trách nhiệm đi khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn quy định. Việc
khai sinh cho trẻ em được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng
hộ tịch”; “Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo quan pháp phối hợp với
quan Lao động - Thương binh hội cùng cấp tuyên truyền để cha, mẹ,
người giám hộ, người hoặc tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em đi khai sinh cho
trẻ em đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để đăng
khai sinh cho trẻ em đúng quy định tại những khu vực điều kiện đi lại
khó khăn, người dân còn bị ảnh hưởng bởi những phong tục, tập quán lạc hậu.
Điều 7 công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em quy định: “Trẻ
em phải được đăng ký ngay lập tức sau khi sinh racó quyền ngay từ khi ra
đời, họ tên, quốc tịch quyền được biết cha mẹ mình ai được
chính cha mẹ mình chăm sóc”
Từ những quy định nêu trên cho thấy công dân từ khi sinh ra thì pháp
luật đã quy định cho quyền được khai sinh các quyền khác liên quan trong
vấn đề hộ tịch. Tuy nhiên trong thực tiễn không phải ai sinh ra cũng được
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - Người đăng: thanhthuyle2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 9 10 206