Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Quảng Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề.
Phần mở đầu của Luật đất đai 1993 nước CHXHCN Việt Nam có ghi: “Đất đai
là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan
trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các
cơ sở kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ
nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như
ngày nay”.
Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia,
là điều kiện tồn tại và phát triển của con người cùng các sinh vật khác trên trái đất.
C.Mác đã viết rằng: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện cần để
sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản
trong nông, lâm nghiệp”.
Đối với nước ta một nước đang trong thời kỳ quá độ lên XHCN thì việc quản lý
và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý là vô cùng quan trọng. Luật đất
đai năm 2003 đã khẳng định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện
làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Để tiến hành quản lý chặt chẽ đất đai về mặt
quản lý Nhà nước, thì mỗi cấp, mỗi ngành cần phải thực hiện các văn bản pháp luật
của Nhà nước. Nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai ngày càng hiệu
quả, hợp lý và tiết kiệm hơn, đảm bảo môi trường trong sạch và phát triển bền vững
các nguồn tài nguyên nói chung và đất đai nói riêng góp phần quan trọng vào chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đề ra trong thời kỳ công nghiệp
hoá - hiện đại hoá đất nước.
Huyện Thăng Bình là một Huyện nằm ở phía Bắc của Tỉnh Quảng Nam cách
Tỉnh lỵ Tam Kỳ khoảng 25km, là một Huyện nằm trung tâm thuộc khu vực phát triển
năng động của tỉnh. Thăng Bình có diện tích tương đối rộng với tổng diện tích tự
nhiên là 38.560,24 ha, các loại đất phân bố đều khắp trên địa bàn huyện, với lợi thế về
vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên huyện Thăng Bình đã và đang có nhiều thuận lợi để
phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp của huyện
cũng đang phát triển mạnh, tốc độ gia tăng dân số, sự đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ và
sâu sắc dẫn đến nhu cầu về đất đai cũng gia tăng, gây sức ép lớn đến quỹ đất cho các
ngành kinh tế nói riêng và quỹ đất đai nói chung. Điều này đòi hỏi UBND, phòng TNMT
huyện Thăng Bình phải có những chính sách về quản lý, sử dụng đất đai phù hợp nhằm
khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng t...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
-
SVTH: Nguyễn Thiện Tài Trang - 1 -
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề.
Phần mở đầu của Luật đất đai 1993 nước CHXHCN Việt Nam ghi: Đất đai
tài nguyên quốc gia cùng quý giá, liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan
trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân , xây dựng các
sở kinh tế, văn hoá, chính trị, hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ
nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai n
ngày nay”.
Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng quý giá đối với mỗi quốc gia,
điều kiện tồn tại phát triển của con người cùng các sinh vật khác trên trái đất.
C.Mác đã viết rằng: “Đất đai tài sản mãi mãi với loài người, điều kiện cần để
sinh tồn, điều kiện không thể thiếu được đ sản xuất, là liệu sản xuất bản
trong nông, lâm nghiệp”.
Đối với ớc ta một ớc đang trong thời kỳ quá độ lên XHCN thì việc quản
s dụng nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý cùng quan trọng. Luật đất
đai năm 2003 đã khẳng định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện
làm chủ sở hữu thống nhất quản lý”. Đ tiến hành quản chặt chẽ đất đai về mặt
quản Nhà nước, t mỗi cấp, mỗi ngành cần phải thực hiện c văn bản pháp luật
của Nhà nước. Nhằm tăng cường công tác quản sử dụng đất đai ngày càng hiệu
quả, hợp tiết kiệm hơn, đảm bảo i trường trong sạch phát triển bền vững
các nguồn tài nguyên nói chung và đất đai nói riêng góp phần quan trọng vào chiến
lược phát triển kinh tế - hội của Đảng Nhà ớc đề ra trong thời kỳ công nghiệp
hoá - hiện đại hoá đất nước.
Huyện Thăng Bình một Huyện nằm phía Bắc của Tỉnh Quảng Nam cách
Tỉnh lỵ Tam Kỳ khoảng 25km, một Huyện nằm trung tâm thuộc khu vực phát triển
năng động của tỉnh. Thăng Bình diện tích tương đối rộng với tổng diện tích tự
nhiên 38.560,24 ha, các loại đất phân b đều khắp trên địa bàn huyện, với lợi thế về
vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên huyện Thăng Bình đã đang nhiều thuận lợi đ
phát triển kinh tế - hội. Các ngành dịch vụ, thương mại, ng nghiệp của huyện
cũng đang phát triển mạnh, tốc độ gia tăng dân số, s đô th hoá din ra mạnh m và
sâu sc dẫn đến nhu cầu về đất đai ng gia tăng, y sức ép lớn đến qu đất cho các
ngành kinh tế i riêng qu đất đai i chung. Điều y đòi hỏi UBND, phòng TNMT
huyn Thăng Bình phi nhng chính sách v qun , sử dụng đất đai phù hp nhằm
khai thác hiu quả qu đất, đồng thi s dng tiết kiệm và hợp lý, chính vậy công
tác quản sử dụng đất đai phải được chú trọng quan tâm. Hiện nay, công tác quản
đất đai trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam bên cạnh những kết quả đạt
được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do đó công tác QLNN về đất đai phải được đưa
lên hàng đầu đ thực hiện việc quản s dụng đất đai một cách tiết kiệm, hiệu qu
khoa học.
Tiểu luận Quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Quảng Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Quảng Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tiểu luận Quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Quảng Nam 9 10 667