Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận thực trạng ngành du lịch

Được đăng lên bởi yeunguoiyeu-2809
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chuyên đề thực tập

GVHD: TS. Phạm Văn Vận

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..............................................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DU LỊCH.......................................................3

1.1 Các khái niệm cơ bản về du lịch.......................................................................3
1.1.1 Khái niệm du lịch.........................................................................................3
1.1.2. Khái niệm về dịch vụ du lịch......................................................................4
1.1.3. Sản phẩm du lịch và tính đặc thù của nó....................................................5
1.1.3.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch....................................................5
1.1.3.2. Những bộ phận hợp thành sản phẩm du lịch...............................5
1.1.3.3. Những nét đặc trưng cơ bản của sản phẩm du lịch......................5
1.1.4. Khái niệm phát triển du lịch.......................................................................6
1.2. Các yếu tố tác động tới phát triển du lịch của một địa phương....................6
1.2.1 Các nhân tố khách quan...............................................................................6
1.2.1.1. Các xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và mục tiêu, chiến
lược phát triển du lịch của Việt Nam...........................................6
1.2.1.2. Định hướng phát triển du lịch của địa phương............................7
1.2.1.3. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.................7
1.2.2. Các nhân tố chủ quan..................................................................................8
1.2.2.1.Tài nguyên du lịch.........................................................................8
1.2.2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên..........................................................8
1.2.2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn........................................................9
1.2.2.4. Điều kiện chung.........................................................................11
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển du lịch...................................................12
1.3.1. Mức độ khai thác tài nguyên du lịch........................................................12
1.3.2. Số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế...............................................13
1.3.2.1. Đối với khách du lịch quốc tế....................................................13
1.3.2.2. Đối với kh...
Chuyên đề thực tập GVHD: TS. Phạm Văn Vận
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..............................................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DU LỊCH.......................................................3
1.1 Các khái niệm cơ bản về du lịch.......................................................................3
1.1.1 Khái niệm du lịch.........................................................................................3
1.1.2. Khái niệm về dịch vụ du lịch......................................................................4
1.1.3. Sản phẩm du lịch và tính đặc thù của nó....................................................5
1.1.3.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch....................................................5
1.1.3.2. Những bộ phận hợp thành sản phẩm du lịch...............................5
1.1.3.3. Những nét đặc trưng cơ bản của sản phẩm du lịch......................5
1.1.4. Khái niệm phát triển du lịch.......................................................................6
1.2. Các yếu tố tác động tới phát triển du lịch của một địa phương....................6
1.2.1 Các nhân tố khách quan...............................................................................6
1.2.1.1. Các xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và mục tiêu, chiến
lược phát triển du lịch của Việt Nam...........................................6
1.2.1.2. Định hướng phát triển du lịch của địa phương............................7
1.2.1.3. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.................7
1.2.2. Các nhân tố chủ quan..................................................................................8
1.2.2.1.Tài nguyên du lịch.........................................................................8
1.2.2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên..........................................................8
1.2.2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn........................................................9
1.2.2.4. Điều kiện chung.........................................................................11
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển du lịch...................................................12
1.3.1. Mức độ khai thác tài nguyên du lịch........................................................12
1.3.2. Số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế...............................................13
1.3.2.1. Đối với khách du lịch quốc tế....................................................13
1.3.2.2. Đối với khách du lịch nội địa.....................................................14
1.3.3. Doanh thu du lịch......................................................................................14
1.3.4. Đầu tư cho du lịch....................................................................................15
Trần Thị Bích Ngọc – KTPT 49B
tiểu luận thực trạng ngành du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận thực trạng ngành du lịch - Người đăng: yeunguoiyeu-2809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
tiểu luận thực trạng ngành du lịch 9 10 95