Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu

Được đăng lên bởi Phu Vo
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3903 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Tiểu luận môn cơ sở toán
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
CƠ SỞ TOÁN
Đề tài:
TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP
TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

HỌC VIÊN THỰC HIỆN: 1. Võ Thanh Minh
2. Nguyễn Quang
3. Hồ Văn Lâm
4. Phạm Vinh
5. Trần Thị Quế Vy

LỚP: CAO HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOÁ HỌC: 2009 – 2011
Huế, tháng 01 – 2010
Nhóm 2

1

Tiểu luận môn cơ sở toán

Nhóm 2

2

Tiểu luận môn cơ sở toán
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

....................................................................................................................................................3
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................................4
NỘI DUNG.................................................................................................................................5
I. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU..........................................................................5
1. Khái niệm:.......................................................................................................................5
2. Quá trình khám phá tri thức trong CSDL........................................................................5
3. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu .........................................................................................6
3.1. Các kỹ thuật tiếp cận trong Data mining..................................................................6
3.2. Dạng dữ liệu có thể khai phá....................................................................................7
3.3. Ứng dụng của khai phá dữ liệu................................................................................7
3.4. Khai phá luật kết hợp và ứng dụng.........................................................................7
II. LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU............................................................8
1. Khai phá luật kết hợp......................................................................................................8
2. Lý thuyết về luật kết hợp...............................................................................................9
2.1. Khái niệm................................................................................................................9
2.2. Một số tính chất liên quan đến các hạng mục phổ biến:........................................10
2.2.1. Tập mục phổ biến: ..............................................................................................10
2.2.2. Luật ...
Tiểu luận môn cơ sở toán
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
CƠ SỞ TOÁN
CƠ SỞ TOÁN
Đề tài
Đề tài
:
:
TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP
TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
HỌC VIÊN THỰC HIỆN: 1. Võ Thanh Minh
2. Nguyễn Quang
3. Hồ Văn Lâm
4. Phạm Vinh
5. Trần Thị Quế Vy
LỚP: CAO HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOÁ HỌC: 2009 – 2011
Huế, tháng 01 – 2010
Nhóm 2 1
tiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu - Người đăng: Phu Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu 9 10 357