Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận: Tìm hiểu quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 12 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Tiểu Luận: TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT
ĐAI Ở VIỆT NAM

Người thực hiện:
Mã sinh viên:
Lớp:
Khoa: Quản lý đất đai
1

Hà Nội 2014

Mục lục
1.Tìm hiểu chung về quản lý hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước
1.2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước
1.3. Nội dung quản lý hành chính Nhà nước
1.4. Chủ thể và khách thể của quản lý hành chính Nhà
nước
1.5. Hình thức quản lý quản lý hành chính Nhà nước
1.5.
1. Hình thức pháp lý
1.5.2. Hình thức không pháp lý
1.6. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước
1.6.1. Nhóm các phương pháp của khoa học quản lý
1.6.2. Nhóm phương pháp khoa học khác
2. Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước
2.1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành
chính nhà nước
2.2. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo
vào quản lý hành chính nhà nước
2.3. Nguyên tắc tập trung dân chủ
2.4. Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc
2.5. Nguyên tắc pháp chế Xã Hội Chủ Nghĩa
2.6. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản
lý theo lãnh thổ
2.7. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản
lý theo chức năng
3. Công cụ quản lý hành chính
4. Quyết định hành chính
2

5. Văn bản quản lý hành chính
5.1. Khái niệm
5.2. Chức năng của Văn bản quản lý hành chính nhà
nước
5.3. Phân loại văn bản quản lý hành chính nhà nước
5.4. Bố cục và thể thức văn bản
5.4.1. Phần mở đầu
5.4.2. Phần khai triển
5.4.3. Phần kết
6. Công chức quản lý hành chính
7. Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý hành chính
8.Tài liệu tham khảo

3

Đề tài: Tìm hiểu quản lý hành chính nhà nước ở
Việt Nam
1.Tìm hiểu chung về quản lý hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền
hành pháp của nhà nước. Hay quản lý hành chính nhà nước là
một dạng quản lý xã hội đặc biệt, là sự tác động có tổ chức và
điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật đối với các quá trình xã hội
và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan trong hệ
thống chính phủ từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thể hiện
những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước nhằm duy trì và
phát triển cao các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thỏa
mãn các yêu cầu hượp pháp của con người trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước
-

-

Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính
mệnh lệnh đơn phương của nhà nước.
Có chương trình, có kế hoạch để thực hiện mục tiêu.
Có tính chủ động sáng tạo và linh hoạt (theo s...
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Tiểu Luận: TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT
ĐAI Ở VIỆT NAM
Người thực hiện:
Mã sinh viên:
Lớp:
Khoa: Quản lý đất đai
1
Tiểu Luận: Tìm hiểu quản lý hành chính nhà nước về đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận: Tìm hiểu quản lý hành chính nhà nước về đất đai - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tiểu Luận: Tìm hiểu quản lý hành chính nhà nước về đất đai 9 10 316