Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Tìm hiểu về thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

TÌM HIỂU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang

MỤC LỤC............................................................................................................................ 2
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................5
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG...............................................................................6
1.1. Những điểm cải tiến của thủ tục hải quan điện tử so với hải quan truyền
thống:................................................................................................................................ 6
1.2. Đối tượng áp dụng:.................................................................................................. 6
1.3. Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia thủ tục hải quan điện tử:..................... 6
1.3. Quy trình thực hiện chung:.....................................................................................8
PHẦN 2: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH KINH
DOANH.............................................................................................................................. 11
2.1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa:..............11
2.1.1. Đối với người khai hải quan:............................................................................11
2.1.1. Đối với cơ quan hải quan:................................................................................ 11
2.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương
nhân nước ngoài:........................................................................................................... 13
2.2.1. Đối với người khai hải quan:............................................................................13
2.2.2. Đối với cơ quan hải quan:................................................................................ 13
2.3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất
hàng xuất khẩu:............................................................................................................. 14
2.3.1. Đối với người khai hải quan:............................................................................14
2.3.2. Đối với cơ quan hải quan:................................................................................ 15
2.4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất:..........................16
2.4.1. Trình tự thực hiện:....................
2
TÌM HIỂU VỀ TH TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC............................................................................................................................ 2
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................5
PHẦN 1: SỞ LUẬN CHUNG...............................................................................6
1.1. Những điểm cải tiến của thủ tục hải quan điện tử so với hải quan truyền
thống:................................................................................................................................ 6
1.2. Đối tượng áp dụng:.................................................................................................. 6
1.3. Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia thủ tục hải quan điện tử:..................... 6
1.3. Quy trình thực hiện chung:.....................................................................................8
PHẦN 2: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH KINH
DOANH.............................................................................................................................. 11
2.1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa:..............11
2.1.1. Đối với người khai hải quan:............................................................................11
2.1.1. Đối với quan hải quan:................................................................................ 11
2.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương
nhân nước ngoài:...........................................................................................................13
2.2.1. Đối với người khai hải quan:............................................................................13
2.2.2. Đối với quan hải quan:................................................................................ 13
2.3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất
hàng xuất khẩu:.............................................................................................................14
2.3.1. Đối với người khai hải quan:............................................................................14
2.3.2. Đối với quan hải quan:................................................................................ 15
2.4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất:..........................16
2.4.1. Trình tự thực hiện:............................................................................................ 16
2.4.2. Cách thức thực hiện:.........................................................................................17
2.4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:............................................................................ 17
2.4.4. Địa điểm làm thủ tục hải quan:........................................................................ 17
2.4.5. Thời hạn giải quyết:..........................................................................................18
2.5. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất:............................18
Tiểu luận Tìm hiểu về thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Tìm hiểu về thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Tiểu luận Tìm hiểu về thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam.pdf 9 10 187