Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tình huống

Được đăng lên bởi ga tay
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2275 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Nguyễn Hữu Ninh – Học viên lớp Bồi dưỡn về QLNN Chuyên viên – K14 năm 2009

Lời mở đầu
Quyết định quản lý hành chính (QĐQLHC) là sự thể hiện ý chí
quyền lực đơn phương có tính bắt buộc của cơ quan hành chính nhà
nước (CQHCNN). Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi ban hành
các quyết định quản lý hành chính đều phải dựa trên cơ sở văn bản luật
và nhằm thực hiện luật theo một trình tự và hình thức văn bản nhất định
mà pháp luật đã quy định. Mục đích là nhằm định ra các chính sách, đặt
ra hoặc sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính hoặc làm
phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể,
thực hiện quyền hành pháp của CQHCNN.
Mọi QĐQLHC đều phải thỏa mãn yêu cầu về tính hợp pháp và
tính hợp lý, QĐQLHC chỉ có thể hợp lý khi nó hợp pháp, tính hợp lý
càng cao thì tính khả thi càng cao và điều đó quyết định đến hiệu quả thể
hiện ý chí quyền lực của CQHCNN đối với khách thể quản lý.
Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn là một loại QĐQLHC
thể hiện chính sách tiền lương của nhà nước đối với cá nhân người lao
động làm việc trong các cơ quan nhà nước theo ngạch - bậc công chức,
viên chức mà nhà nước đã quy định.
Một quyết định lương thỏa mãn tính hợp pháp và hợp lý sẽ là
động lực không nhỏ cho sự cống hiến và khuyến khích người lao động
nâng cao hiệu quả và năng suất lao động; đồng thời thỏa mãn nhu cầu cá
nhân của họ, bên cạnh đó tạo ảnh hưởng tích cực cho các cá nhân khác
trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên trong thực tế, vì nhiều lý do
khác nhau vẫn có những quyết định lương không hợp lý làm thiệt hại
đến quyền lợi cá nhân người lao động, ảnh hưởng đến tinh thần và thái
độ công tác của họ dẫn đến giảm hiệu quả công việc, thậm chí là phản
ứng tiêu cực của họ như trong tình huống: “Ông Nguyễn Văn A làm
đơn xin thôi việc do nhiều lần không được xem xét nâng bậc lương
trước thời hạn”.
Sau thời gian học tập, nghiên cứu chương trình Bồi dưỡng kiến
thức về Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, tôi mạnh dạn
vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu nhằm xử lý tình huống nêu trên.
Tuy nhiên do khả năng còn nhiều hạn chế nên trong tập tiểu luận này
chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, tôi thành thật mong rằng sẽ được các
thầy cô chỉ bảo và đóng góp nhiều ý kiến bổ ích về phương pháp diễn
giải, lý luận, cách đặt và giải quyết vấn đề, qua đó giúp tôi hoàn thiện
kiến thức và nâng cao khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công tác
của bản thân.
Xin chân thành cảm ơn.

Giải quyết một lá đơn xin thôi việc của Chủ tịch UBND huyện

Trang:...
Nguyễn Hữu Ninh – Học viên lớp Bồi dưỡn về QLNN Chuyên viên – K14 năm 2009
Lời mở đầu
Quyết định quản hành chính (QĐQLHC) sự thể hiện ý chí
quyền lực đơn phương tính bắt buộc của quan hành chính nhà
nước (CQHCNN). Các quan nhà nước thẩm quyền khi ban hành
các quyết định quản hành chính đều phải dựa trên s văn bản luật
nhằm thực hiện luật theo một trình tự và hình thức văn bản nhất định
pháp luật đã quy định. Mục đích là nhằm định ra các chính sách, đặt
ra hoặc sửa đổi, i bỏ các quy phạm pháp luật hành chính hoặc làm
phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể,
thực hiện quyền hành pháp của CQHCNN.
Mọi QĐQLHC đều phải thỏa mãn yêu cầu về tính hợp pháp
tính hợp lý, QĐQLHC chỉ thể hợp khi hợp pháp, tính hợp
càng cao thì tính khả thi càng cao và điều đó quyết đnh đến hiệu quả thể
hiện ý chí quyền lực của CQHCNN đối với khách thể quản lý.
Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn một loại QĐQLHC
thể hiện chính sách tiền lương của n nước đối với nhân người lao
động làm việc trong c quan nhà nước theo ngạch - bậc công chức,
viên chức mà nhà nước đã quy định.
Một quyết định lương thỏa mãn tính hợp pháp hợp sẽ
động lực không nhỏ cho sự cống hiến khuyến khích người lao động
nâng cao hiệu quả và năng suất lao động; đồng thời thỏa mãn nhu cầu
nhân của họ, bên cạnh đó tạo ảnh hưởng tích cực cho các nhân khác
trong nội bộ quan, đơn vị. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều do
khác nhau vẫn những quyết định lương không hợp làm thiệt hại
đến quyền lợi nhân người lao động, nh hưởng đến tinh thần và thái
độ công tác của họ dẫn đến giảm hiệu qu công việc, thậm chí phản
ứng tiêu cực của họ như trong tình huống: Ông Nguyễn Văn A làm
đơn xin thôi việc do nhiều lần không được xem xét nâng bậc lương
trước thời hạn”.
Sau thời gian hc tập, nghiên cứu chương trình Bồi dưỡng kiến
thức về Quản nhà nước chương trình chuyên viên, i mạnh dạn
vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu nhằm xử lý tình huống nêu trên.
Tuy nhiên do khả năng còn nhiều hạn chế nên trong tập tiểu luận này
chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, tôi thành thật mong rằng sẽ được các
thầy chỉ bảo đóng góp nhiều ý kiến bổ ích về phương pháp diễn
giải, luận, cách đặt giải quyết vấn đề, qua đó giúp tôi hoàn thiện
kiến thức và nâng cao khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công tác
của bản thân.
Xin chân thành cảm ơn.
Giải quyết một lá đơn xin thôi việc của Chủ tịch UBND huyện Trang: 1
tiểu luận tình huống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận tình huống - Người đăng: ga tay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tiểu luận tình huống 9 10 134