Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tình trạng sống thử trong sinh viên

Được đăng lên bởi minhken89
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Tiêu
̉ luân:
̣ Vân
́ đề sông
́ thử trong sinh viên

LỜI NÓI ĐẦU

Vấn đề sống thử trong giới trẻ đặc biệt ở trong sinh viên đang trở
thành vấn đề nóng cần được quan tâm và nhắc tới vì nó không chỉ là một
hiện tượng mà dường như đã trở thành một lối sống của các bạn trẻ. Có
rất nhiều ý kiến quan điểm trái chiều được đưa ra đối với vấn đề này.
Bài tiểu luận của nhóm chúng tôi được thực hiên trên các quan điểm,
các thông kê khách quan về vấn đề, nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể nhất
cho bạn đọc .
Để thực hiện được bài tiểu luận này, chúng tôi xin gửi lời cám ơn
chân thành tới cô giáo Vũ Thị Hương Thảo đã giúp chúng tôi có những
kiến thức nền tảng về phương pháp làm bài tiểu luận và định hướng
đúng đắn những cách thức tiến hành một bài tiểu luận.
Và trong quá trình viết bài tiểu luận, do thời gian và khả năng nghiên
cứu còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi hy
vọng mọi người sẽ đóng góp ý kiến bổ sung để cho đề tài của chúng tôi
được hoàn thiện hơn.
Hà Nội, tháng 11 năm 2010

Hoc̣ viên
̣ Hanh
̀ chinh
́

1

Tiêu
̉ luân:
̣ Vân
́ đề sông
́ thử trong sinh viên

MỤC LỤC
Nội dung

Trang
MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài………………………………………………..4
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài………………………………………..4
3. Đối tương nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu……………………...…5
3.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………..…5
3.2 Pham vi nghiên cứu ……………………………………………….5
4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………..…..5
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỐNG THỬ
1.1. Khái niệm và phân loại về sống

thử…………………………………..6
1.1.1Khái niệm………………………………………………………...6
1.1.2Phân loại…………………………………………………………7
1.2.

Những

nguyên

dẫn

nhân

đến

việc

sống

để

tiết

thử…………………………..7
1.2.1.

Sống

thử

kiệm…………………………………………….7
1.2.2. Sống thử vì cần có nhiều thời gian bên nhau……………………
8
1.2.3. Sống thử theo trào lưu…………………………………………..9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỐNG
THỬ

Hoc̣ viên
̣ Hanh
̀ chinh
́

2

Tiêu
̉ luân:
̣ Vân
́ đề sông
́ thử trong sinh viên
2.1. Tình trạng sống thử trong sinh viên …………………………………
10
2.1.1

Những

kết

thúc

của

việc

sống

thử……………………………….11
2.1.1.1

Kết

thúc

có

đến

đổ

hậu…………………………………………….11
2.1.1.2

Kết

thúc

đi

vỡ……………………………………...11
2.1.1.3 Tiến thoái lưỡng nam……………………………………11
2.2. Những quan điểm về “sống thử”……………………………………
12
2.2.1.

Quan

niệm

của

những

người

trong

cuộc……………………….12
2.2.2. Quan niêm của những người ngoài cuộc…………….…………
13
2.2.3. Ý kiến của các chuyên gia………………………………………
14
2.3. Hệ quả không tốt của việc sống...
Tiêu luân: Vân đê sông th trong sinh viên̉ ̣ ́ ̀ ́ ử
L I NÓI Đ U
V n đ s ng th trong gi i tr đ c bi t trong sinh viên đang tr
thành v n đ nóng c n đ c quan tâm và nh c t i vì nó không ch là m t ượ
hi n t ng mà d ng nh đã tr thành m t l i s ng c a các b n tr . Có ượ ườ ư
r t nhi u ý ki n quan đi m trái chi u đ c đ a ra đ i v i v n đ này. ế ượ ư
Bài ti u lu n c a nhóm chúng tôi đ c th c hiên trên các quan đi m, ượ
các thông khách quan v v n đ , nh m đ a ra cái nhìn t ng th nh t ư
cho b n đ c .
Đ th c hi n đ c bài ti u lu n này, chúng tôi xin g i l i cám n ư ơ
chân thành t i giáo Th H ng Th o đã giúp chúng tôi nh ng ươ
ki n th c n n t ng v ph ng pháp làm bài ti u lu n đ nh h ngế ươ ướ
đúng đ n nh ng cách th c ti n hành m t bài ti u lu n. ế
trong quá trình vi t bài ti u lu n, do th i gian kh năng nghiênế
c u còn h n ch nên s không tránh kh i nh ng thi u sót. Chúng tôi hy ế ế
v ng m i ng i s đóng góp ý ki n b sung đ cho đ tài c a chúng tôi ườ ế
đ c hoàn thi n h n.ượ ơ
Hà N i, tháng 11 năm 2010
Hoc viên Hanh chinḥ ̣ ̀ ́
1
Tiểu luận tình trạng sống thử trong sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tình trạng sống thử trong sinh viên - Người đăng: minhken89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiểu luận tình trạng sống thử trong sinh viên 9 10 637