Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi lyhtt10502-st-uel-edu-vn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1892 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………
PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………………………………
1.Khái quát chung…………………………………………………………………………
2.Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự của Viện
kiểm sát ở Việt Nam qua các thời kỳ………………………………………………………
2.1.Trước khi có Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (có hiệu lực vào ngày1/1/2005)………..
2.1.1.Trước năm 1975………………………………………………………………………
2.1.2.Từ 1975 đến 1989……………………………………………………………………
2.1.3.Từ 1990 đến ngày 1/1/2005…………………………………………………………..
2.2.Từ khi Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 có hiệu lực đến trước khi Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 có hiệu lực (1/1/2012)………………...
2.2.1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát trong giải quyết việc dân sự…
2.2.2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát trong giải quyết vụ án dân

sự.
2.2.3. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.3.

của Tòa án………………………………………………………………………
Từ khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 có

hiệu lực đến nay……………………………………………………………………
2.3.1. Sửa đổi bổ sung quy định về nguyên tắc “kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong
tố tụng dân sự”………………………………………………………………………
2.3.2. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân……………………………………………
2.3.3. Sửa đổi, bổ sung quy định về trả lại đơn khởi kiện, khiếu nại và giải quyết khiếu
nại về việc trả lại đơn khởi kiện theo hướng bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện
được quyền kiểm sát đối với việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án………………
2.3.4. Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục giám đốc thẩm, theo đó quy định kéo dài thời
hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của người có thẩm quyền kháng nghị
(trong đó có Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đối với một số trường
hợp đã hết thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm…………………………………

GVHD: ThS. NGUYỄN NGỌC THỨPage 1

TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
2.3.5. Bổ sung một chương mới (Chương XIX a) quy định về thủ tục đặc biệt xem xét lại

quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao……………………
PHẦN KẾT LUẬN…………………………………………………………………………
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………..

GVHD: ThS. NGUYỄN NGỌC THỨPage 2

TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viện kiểm sát nhân dân: VKSND ( VKS)
Viện kiểm sát nhân dân tối cao: VKSNDTC
Bộ luật Tố tụng dân sự: BLTTDS
Hội đồng xé...
TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………
PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………………………………
1.Khái quát chung…………………………………………………………………………
2.Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự của Viện
kiểm sát ở Việt Nam qua các thời kỳ………………………………………………………
2.1.Trước khi có Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (có hiệu lực vào ngày1/1/2005)………..
2.1.1.Trước năm 1975………………………………………………………………………
2.1.2.Từ 1975 đến 1989……………………………………………………………………
2.1.3.Từ 1990 đến ngày 1/1/2005…………………………………………………………..
2.2.Từ khi Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 hiu lực đến trước khi Luật sửa đổi bsung
một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 có hiệu lực (1/1/2012)………………...
2.2.1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát trong giải quyết việc dân sự…
2.2.2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát trong giải quyết vụ án dân
sự.
2.2.3. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố o
của Tòa án………………………………………………………………………
2.3. Từ khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011
hiệu lực đến nay……………………………………………………………………
2.3.1. Sửa đổi bổ sung quy định về nguyên tắc “kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong
tố tụng dân sự”………………………………………………………………………
2.3.2. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân……………………………………………
2.3.3. Sửa đổi, bổ sung quy định về trả lại đơn khởi kiện, khiếu nại giải quyết khiếu
nại về việc trả lại đơn khởi kiện theo hướng bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện
được quyền kiểm sát đối với việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án………………
2.3.4. Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục giám đốc thẩm, theo đó quy định kéo dài thời
hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của người thẩm quyền kháng nghị
(trong đó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đối với một số trường
hợp đã hết thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm…………………………………
GVHD: ThS. NGUYỄN NGỌC THỨPage 1
tiểu luận tố tụng dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận tố tụng dân sự - Người đăng: lyhtt10502-st-uel-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
tiểu luận tố tụng dân sự 9 10 385