Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy

Được đăng lên bởi Huy Vo
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3327 lần   |   Lượt tải: 5 lần
0

LỜI CẢM ƠN.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cùng tập thể các thầy cô
giáo đang công tác và giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội đã
quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt khóa học và trong quá
trình thực hiện khóa luận này.
Đặc biệt, xin được cảm ơn cô giáo - tiến sĩ Cao Thị Oanh giảng viên trường đại học Luật Hà Nội là người hướng dẫn khoa học
đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này.

1

ĐỀ CƯƠNG
Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy – một số vấn đề lý
luận và thực tiễn
Đề tài:

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
2.3. Phạm vi nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Cơ cấu khóa luận

Chương 1:
1.1. Lịch sử lập pháp
1.1.1. Quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong thời kỳ trước khi
BLHS năm 1999 (01/07/2000) có hiệu lực
1.1.1.1. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trước ngày BLHS 1985 có hiệu
lực
1.1.1.2. Quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong BLHS 1985
1.1.2. Quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trong BLHS 1999
1.2. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định pháp luật một số
nước trên thế giới

Chương 2:
2.1. Khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi
trụy theo BLHS năm 1999
2.1.1. Khái niệm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
2.1.2. Các dấu hiệu pháp lý
2.1.2.1. Khách thể
2.1.2.2. Mặc khách quan
2.1.2.3. Chủ thể
2.1.2.4. Mặt chủ quan
2.2. Đường lối xử lý tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo BLHS 1999

2

2.2.1. Khung hình phạt cơ bản
2.2.2. Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất
2.2.3. Khung hình phạt tăng nặng thứ hai
2.2.4. Hình phạt bổ sung.

Chương 3:
3.1. Thực tiễn xét xử tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
3.1.1. Về việc định tội
3.1.2. Về việc quyết định hình phạt
3.2. Một số kiến nghị hướng hoàn thiện pháp luật
KẾT LUẬN

MỤC LỤC
Tran
g

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………...
1. Tính cấp thiết của đề tài………………………………………………...
2. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu………………………………
2.1. Mục đích nghiên cứu……………………………………………….
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………….
2.3. Phạm vi nghiên cứu………………………………………………...
3. Phương pháp nghiên cứu……………………………………….……….
4. Cơ cấu của khóa luận…………………………………………………...
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM

4
4
5
5
5
6
6
6

ĐỒI TRỤY TRONG LỊCH SỬ LẬP PHÁP CỦA NƯỚC TA VÀ
TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN
THẾ GIỚI…………………………………………………………………..
1.1. Lịch sử lập pháp………………………………………………………
1.1.1. Quy định về tội truyề...
LỜI CẢM ƠN.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cùng tập thể các thầy
giáo đang công tác giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội đã
quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt khóa học trong quá
trình thực hiện khóa luận này.
Đặc biệt, xin được cảm ơn giáo - tiến Cao Thị Oanh -
giảng viên trường đại học Luật Nội người hướng dẫn khoa học
đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này.
0
Tiểu luận tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy - Người đăng: Huy Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tiểu luận tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy 9 10 96