Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tốt nghiệp chuyên viên

Được đăng lên bởi havung
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa - Lớp QLNN Chương trình chuyên viên năm 2013

PHẦN MỞ ĐẦU
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những
chính sách xã hội lớn, trụ cột của hệ thống An sinh xã hội, góp phần ổn định đời
sống của người lao động, ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy sự nghiệp xây
dựng, phát triễn kinh tế và bảo vệ Tổ Quốc. BHXH, BHYT mang trong nó tính
nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành của con người, vì an sinh hạnh phúc, vì
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ngày nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, đó là thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội .Nhìn
lại lịch sử chúng ta có quyền tự hào vì sự hy sinh cao quí của mỗi cá nhân, gia
đình cũng như của toàn thể nhân dân Việt Nam đã viết lên những trang sử vẽ
vang của dân tộc .Vì vậy nhiệm vụ đem lại cơm no, áo ấm hạnh phúc cho nhân
dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thời kỳ đổi mới. Từ khi thành
lập Bảo hiểm xã hội Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách, chế độ thể hiện
sự quan tâm tới đời sống của người lao động trong đó có chính sách Bảo hiểm
xã hôị, bảo hiểm y tế.
Trong cuộc sống con người luôn luôn tồn tại và phát sinh những nhu cầu
cơ bản nhất là ăn, mặc, ở, đi lại … để thoả mãn các nhu cầu này con người phải
lao động, sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Trong quá trình đó con người
không tách khỏi qui luật “sinh, lão, bệnh, tử”, trong đời sống thực tế có nhiều
trường hợp như: ốm đau, tai nạn, tuổi già…. Làm suy giảm khả năng lao động,
dẫn đến tình trạng thu nhập thấp, thậm chí mất hoàn toàn thu nhập. Trong hoàn
cảnh này cuộc sống của người lao động phát sinh những nhu cầu mới cần được
thoả mãn như: chữa bệnh nuôi dưỡng, thai sản …do đó nảy sinh vấn đề mang
tính xã hội làm sao vẫn đảm bảo được thu nhập, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ để
thoả mãn yêu cầu của cuộc sống khi có rũi ro xảy ra.
Như vậy, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực chất là một phương pháp
phân phối lại thu nhập, hổ trợ tương thân tương ái trong chăm sóc sức khoẻ giữa
người giàu và người nghèo, giữa người thuận lợi về sức khoẻ với người ốm đau
và rủi ro về sức khoẻ, giữa người đang ở độ tuổi lao động với người già và trẻ
em.
Những năm gần đây kể từ khi triển khai luật BHXH, BHYT công tác
BHXH, BHYT ở tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả bước
đầu. Bộ máy tổ chức của ngành Bảo hiểm Xã hội từ tỉnh đến các huyện, thị xã,
Học viên: Hà Văn Xuân - BHXH huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
...
Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa - Lớp QLNN Chương trình chuyên viên năm 2013
PHẦN MỞ ĐẦU
Bảo hiểm hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những
chính sách xã hội lớn, trụ cột của hệ thống An sinh xã hội, góp phần ổn định đời
sống của người lao động, ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy s nghiệp xây
dựng, phát triễn kinh tế và bảo vệ Tổ Quốc. BHXH, BHYT mang trong tính
nhân văn sâu sắc, cuộc sống an lành của con người, an sinh hạnh phúc,
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ngày nay đất nước ta đang bước vào thời kmới, đó là thời kđẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội .Nhìn
lại lịch sử chúng ta quyền tự hào s hy sinh cao quí của mỗi nhân, gia
đình cũng như của toàn thể nhân dân Việt Nam đã viết lên những trang sử v
vang của dân tộc .Vì vậy nhiệm vụ đem lại cơm no, áo ấm hạnh phúc cho nhân
dân là một trong những nhiệm v quan trọng của thời kỳ đổi mới. Từ khi thành
lập Bảo hiểm hội Đảng Nhà nước ta có nhiều chính sách, chế độ thể hiện
sự quan tâm tới đời sống của người lao động trong đó có chính sách Bảo hiểm
xã hôị, bảo hiểm y tế.
Trong cuộc sống con người luôn luôn tồn tại phát sinh những nhu cầu
bản nhất là ăn, mặc, ở, đi lại để thoả mãn các nhu cầu này con người phải
lao động, sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Trong quá trình đó con người
không tách khỏi qui luật sinh, lão, bệnh, tử”, trong đời sống thực tế có nhiều
trường hợp như: ốm đau, tai nạn, tuổi già…. Làm suy giảm khảng lao động,
dẫn đến nh trạng thu nhập thấp, thậm chí mất hoàn toàn thu nhập. Trong hoàn
cảnh này cuộc sống của người lao động phát sinh những nhu cầu mới cần được
thoả mãn như: chữa bệnh nuôi ỡng, thai sản …do đó nảy sinh vấn đề mang
tính xã hội làm sao vẫn đảm bảo được thu nhập, bảo vệ chămc sức khoẻ để
thoả mãn yêu cầu của cuộc sống khi có rũi ro xảy ra.
Như vậy, Bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế thực chất là một phương pháp
phân phối lại thu nhập, hổ trợ tương thân tương ái trong chăm sóc sức khoẻ giữa
người giàu và người nghèo, giữa người thuận lợi về sức khoẻ với người ốm đau
rủi ro v sức khoẻ, giữa người đang độ tuổi lao động với ngưi già và trẻ
em.
Những năm gần đây k từ khi triển khai luật BHXH, BHYT công tác
BHXH, BHYT tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả bước
đầu. Bộ máy tổ chức của ngành Bảo hiểm Xã hội từ tỉnh đến các huyện, thị xã,
Học viên: Hà Văn Xuân - BHXH huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1
Tiểu luận tốt nghiệp chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tốt nghiệp chuyên viên - Người đăng: havung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận tốt nghiệp chuyên viên 9 10 519