Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tốt nghiệp - tăng cường công tác dân vận

Được đăng lên bởi Trang Thu Nguyen
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5070 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG – TP HÀ NỘI
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - K3B - 09

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN
CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRONG THỜI KỲ MỚI
*******

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy Chương Mỹ
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giảng viên Khoa Dân vận

Hà Nội, tháng 06 năm 2011

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vì vậy công tác vận động và tổ
chức quần chúng luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Ngay từ
khi mới ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tập hợp tất
cả lực lượng quần chúng nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi
những mục tiêu cách mạng.
Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, l·nh ®¹o nh©n d©n, tiÕn hµnh c«ng t¸c
d©n vËn, thµnh c«ng lín nhÊt cña §¶ng lµ ®· ph¸t ®éng nh©n d©n ®øng lªn giµnh
chÝnh quyÒn th¾ng lîi vµo Th¸ng T¸m n¨m 1945, më ra kû nguyªn ®éc lËp míi cho
d©n téc ViÖt Nam. TiÕp ®ã, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n ta ®· thùc hiÖn
th¾ng lîi hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü kÐo dµi 30 n¨m
(1945-1975), b¶o vÖ hßa b×nh ®éc lËp, thèng nhÊt Tæ quèc. §Êt níc thèng nhÊt, c¶
níc ®i lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Mét thµnh c«ng n÷a cña §¶ng trong giai
®o¹n nµy lµ bíc ®Çu l·nh ®¹o th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi, ®a ®Êt níc tho¸t khái
khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, tõng bíc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Chương Mỹ là một huyện của thành phố Hà Nội. Trong các thời kỳ cách
mạng, Chương Mỹ đã có những đóng góp rất to lớn vào thắng lợi của đất nước.
Ngày nay, cùng với nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân
dân Chương Mỹ đang hăng hái thi đua xây dựng cuộc sống mới, đẩy mạnh sự
nghiệp CNH, HĐH tiến lên CNXH.
Kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết TW 8B (khóa VI) 27/3/1990
Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đổi mới công tác
dân vận, nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng và sức mạnh to lớn của các tầng lớp
nhân dân trong huyện góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế- xã hội
mà Đảng bộ huyện lần thứ XIX, XX, XXI, XXII đề ra.

2

Những kết quả mà Chương Mỹ đạt được trong thời gian qua là đáng ghi
nhận, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ những hạn chế: sự phát triển của huyện chưa tương
xứng với vị thế và tiềm năng trí tuệ, tài lực, vật lực của huyện; mối quan hệ giữa
Đảng, chính quyền với nhân dân có nơi còn chưa vững chắc; kỷ cương pháp luật có
lúc, có nơi không nghiêm, tr...
TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG – TP HÀ NỘI
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - K3B - 09
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN
CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRONG THỜI KỲ MỚI
*******
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy Chương Mỹ
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giảng viên Khoa Dân vận
Hà Nội, tháng 06 năm 2011
1
tiểu luận tốt nghiệp - tăng cường công tác dân vận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận tốt nghiệp - tăng cường công tác dân vận - Người đăng: Trang Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
tiểu luận tốt nghiệp - tăng cường công tác dân vận 9 10 182