Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Được đăng lên bởi truong0519
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2438 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đ tài: T t

ng H Chí Minh v đ o đ c cách m ng và v n d ng vào xây d ng đ o đ c cách m ng cho
Trang
đ i ngũ cán b đ ng viên
1
Chi b trung tâm y t huy n Long Phú, t nh Sóc Trăng trong th i kỳ m i.

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
cách mạng và vận dụng vào xây dựng
đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ
đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong
thời kỳ mới 2010-2015”

H c viên: Đinh Công Tâm – L p: Trung c p LLCTHC TC khoá 33

Đ tài: T t

ng H Chí Minh v đ o đ c cách m ng và v n d ng vào xây d ng đ o đ c cách m ng cho
Trang
đ i ngũ cán b đ ng viên
2
Chi b trung tâm y t huy n Long Phú, t nh Sóc Trăng trong th i kỳ m i.

Mục lục 
A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU ........................................................................... 4
I. LỜI NÓI ĐẦU: ...................................................................................................... 4
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ................................................................... 5
III. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI: ....................................................... 5
IV. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: ......................................................................................... 5
1. Đối tượng nghiên cứu: ........................................................................................ 5
2. Thời gian nghiên cứu: ......................................................................................... 6
B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ............................................................................ 6
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: ................................................................................................ 6
1. Đạo đức cộng sản trong học thuyết Mác-Lênin .................................................... 6
2. Vai trò của đạo đức cách mạng đối với cách mạng nước ta ........................... 7
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng:............................................... 8
3.1 Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng: ........................... 8
3.2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng: .......................... 9
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ truyền thống đạo đức dân tộc, tinh hoa
đạo đức nhân loại, đạo đức cộng sản Mác-Lênin và sự tu dưỡng, rèn luyện không
mệt mỏi của Hồ Chí Minh. ........................................................................................ 9
a. Truyền thống đạo đức dân tộc .........................................................................
Đ tài: T tng H Chí Minh v đo đc cách mng và vn dng vào xây dng đo đc cách mng cho
đi ngũ cán b đng viên
 Chi b trung tâm y t huyn Long Phú, tnh Sóc Trăng trong thi k mi.
Trang
1
Hc viên: Đinh Công Tâm – Lp: Trung cp LLCT-
HC TC khoá 33
TIU LUN TRIT HC
Tư tưởng H Chí Minh v đạo đức
cách mng và vn dng vào xây dng
đạo đức cách mng cho đội ngũ cán b
đảng viên Chi b trung tâm y tế
huyn Long Phú, tnh Sóc Trăng trong
thi k mi 2010-2015”
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - Người đăng: truong0519
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC 9 10 585