Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận triết học

Được đăng lên bởi hoangdiem
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2382 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC

TIỂU LUẬN
Đề tài: Sự giống nhau và khác nhau của triết học phương Đông
và triết học phương Tây
Họ và tên:
Lớp:

Hà Nội ngày 09 tháng 02 năm 2012

1

MỞ ĐẦU
Trong quá trình vận động và phát triển của lịch sử văn hoá nhân loại
nói chung và tư tưởng triết học nói riêng, triết học Phương Đông và triết học
Phương Tây có nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Những giá trị của nó đã
để lại dấu ấn đậm nét và có ảnh hưởng lớn đối với lịch sử loài người. Triết
học Phương Đông và triết học Phương Tây không thể thoát ly những vấn đề
chung của lịch sử triết học. Mặc dù vậy, giữa triết học Phương Đông và triết
học Phương Tây vẫn có những đặc điểm đặc thù của nó. Nghiên cứu về triết
học Phương Đông và triết học Phương Tây, đặc biệt là so sánh sự khác nhau
của nó là một vấn đề phức tạp, nhưng cũng rất lý thú, vì qua đó ta có thể
hiểu biết sâu sắc thêm những giá trị về tư tưởng văn hoá của nhân loại. Mặt
khác, bản sắc văn hoá Việt Nam ảnh hưởng khá sâu sắc bởi nền triết học
Phương Đông, do đó nghiên cứu những đặc điểm của triết học Phương Đông
trong mối quan hệ với đặc điểm của triết học Phương Tây, đặc biệt là những
tư tưởng nhân văn trong thời khai sáng sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc
hơn bản sắc văn hoá Việt Nam. Vì vậy, tôi lựa chọn vấn đề “Sự giống nhau
và khác nhau giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây” làm đề
tài nghiên cứu trong bài tiểu luận của mình.

2

PHẦN NỘI DUNG
1. Những đặc điểm của lịch sử triết học phương Đông
1.1.

Những đặc điểm cơ bản của lịch sử triết học Ấn Độ

So với các nền triết học khác, triết học Ấn Độ là một trong những trào
lưu triết học ra đời và phát triển rất sớm. Nó được hình thành từ cuối thiên
niên kỷ thứ hai, đầu thiên niên kỷ thứ nhất, trước công nguyên và vận động
phát triển trong lịch sử. Với thời gian hàng ngàn năm, nền triết học Ấn Độ
đã tạo nên một vóc dáng đồ sộ, chứa đựng những tư tưởng quý báu của nhân
loại. Tính đồ sộ của nó không chỉ ở qui mô, số lượng các tác phẩm, ở sự đa
dạng của các trường phái mà còn ở sự phong phú trong cách thể hiện và đặc
biệt là sự sâu rộng về nội dung phản ánh. Tính đồ sộ của triết học Ấn Độ thể
hiện ở sự đa dạng các trường phái triết học. Chỉ riêng 9 trường phái triết học
tiêu biểu ở thời kỳ cổ đại và sự phân hoá của nó trong lịch sử triết học cũng
đã nói lên qui mô và sự phức tạp của nó. Tính đồ sộ của nó còn thể hiện ở sự
phong phú về nội dung thể hiện. Có thể nói các trường phái triết học đều đề
cập đến hầu hết các vấn đề lớ...
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC
TIỂU LUẬN
Đề tài: Sự giống nhau và khác nhau của triết học phương Đông
và triết học phương Tây
Họ và tên:
Lớp:
Hà Nội ngày 09 tháng 02 năm 2012
1
tiểu luận triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận triết học - Người đăng: hoangdiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tiểu luận triết học 9 10 1