Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận triết học

Được đăng lên bởi Hoang Quanh Nguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn
Quá trình công nghiệp
hoá hiện đại hoá

Bài tiểu luận triết học

A-ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất và lần thứ hai. Hai
cuộc các mạng khoa học kỹ thuật đã tạo nên nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh
vực của đời sống kinh tế, chinh trị và xã hội như công nghệ thông tin, công nghệ
sinh học, công nghệ vật liệu mới ... Mà tất cả các quốc gia có thu và vận dụng nó
vào đất nước mình đua đất nước minh trở thành một cường quốc trong khu vực và
trên thế giới. Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH ,nền kinh tế vẫn còn ở
trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của nền kinh tế phong kiến kéo dài, nông
nghiệp vẫn chủ yếu là trông lúa. Nền công nghiệp chua có đong góp nhiều cho nền
kinh tế. Do đó muốn đưa nước ta trở thành một cương quốc kinh tế sánh ngang với
các nước trong khu vực và trên thế giới thì quá trình công nghiệp hoá lá một tất yếu
khách quan.
Chính tầm quan trọng của CNH-HĐH to lớn như vậy là lý do mà em lựa chọn
“Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá”

1

Bài tiểu luận triết học

B-NỘI DUNG
I.Cơ sở của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1.Cơ sở lý luận của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá .
a.Lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên
trong quá trình sản xuất .Trong quá trình sản xuất con người kết hợp sưc lao
động của mình với tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động tạo thành sức
mạnh khai thác giới tự nhiên, làm ra sản phẩm cần thiết cho cuộc sống của
mình.
Vậy, lực lượng sản xuất là năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiên của
con người nhằm đáp ứng nhu cầu của mình.
Lực lượng sản xuất là sự kết hợp người lao động với tư liệu lao động và
tư liệu sản xuất, trong đó lưc lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là giai
cấp công nhân là người lao động. Nguời lao động là chủ thể của quá trình lao
động sản xuất, với sức mạnh và kỹ thuật của mình, sử dụng tư liệu lao động,
trước hết là công cụ lao động tao ra của cai vật chất .
Cùng với người lao động, công cụ lao động cũng là một yếu tố cơ bản
của lực lượng sản xuất, đóng vai trò quyết định trong tư liệu sản xuất. Cùng với
quá trình tích luỹ kinh nghiệm, với những phát minh và sáng chế khoa học kỹ
thuật, công cụ lao không ngừng được cải tiến và hoàn thiện đã làm cho tư liệu
sản xuất biến đổi.
Trong sự phát triển của lực lượng sản xuất khoa học đóng vai trò ngày
càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với xản xuất là động lực mạnh
mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay khoa ...
Luận văn
Quá trình công nghip
hoá hin đi hoá
tiểu luận triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận triết học - Người đăng: Hoang Quanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
tiểu luận triết học 9 10 407