Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach và những giá trị, hạn chế của nó

Được đăng lên bởi thanhsonzzz
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 9033 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
ĐỀ TÀI:
CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN FEUERBACH & NHỮNG GIÁ
TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ

Người thực hiện: LÊ XUÂN TÙNG
Mã số:

: CH1102012

Lớp:

Cao học khóa 6

HÀ NỘI – 2011

LỜI MỞ ĐẦU


L.Feuerbach (1804 - 1872) - là đại diện vĩ đại cuối cùng của triết học cổ điển
Đức. Người có công lao to lớn đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo,
phục hồi và phát triển chủ nghĩa duy vật trong thời kỳ chuẩn bị cách mạng tư sản
Đức (1848).
Feuerbach là nhà triết học duy vật vì ông khẳng định vật chất là tính thứ nhất;
thức, tư duy là tính thứ hai. Song là nhà duy vật nhân bản, ông coi con người là sản
phẩm cao nhất của giới tự nhiên, vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại là vấn đề bản
chất con người, vì thế đây là đối tượng duy nhất, phổ biến và cao nhất của triết học.
Chủ nghĩa duy vật nhân bản của Feuerbach là đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh
chống lại việc giải thích duy tâm, nhị nguyên luận, thậm chí cả chủ nghĩa duy tâm
tầm thường về vấn đề con người. Song, nguyên lý nhân bản của Feuerbach không
triệt để, vì ông hiểu con người chỉ là những cá nhân trừu tượng, là thực thể thuần túy
tự nhiên - sinh vật. Ông không thấy được mặt xã hội của con người trong hoạt động
biến đổi thực hiện thực.
Mục đích của bài tiểu luận này nhằm tìm hiểu về “CHỦ NGHĨA DUY VẬT
NHÂN BẢN FEUERBACH & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ”.
Tài liệu nghiên cứu dựa trên Giáo trình Triết học

(1)

(dùng cho học viên cao

học và nghên cứu sinh, không thuộc chuyên ngành triết học); Các bài giảng của TS
Bùi Văn Mưa; Triết học phần I &II

(2)

(dùng cho học viên cao học và nghiên cứu

sinh không thuộc chuyên ngành triết học). Một số tài liệu trên báo chí và trên
Internet…
Chân thành cảm ơn !
LÊ XUÂN TÙNG
(1): Giáo trình Triết học – Nhà xuất bản Lý luận chính trị (2006)
(2): Triết học phần I&2 (dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học

Tiểu luận triết học

TS Bùi Văn Mưa làm chủ biên , LHNB, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, 2010.

CHƯƠNG I
LỊCH SỬ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN FEUERBACH
1.Tiểu sử Feuerbach: Ludwig Feuerbach (1804-1872) - đại biểu cuối cùng
của triết học cổ điển Đức, sự kết thúc đầy vinh quang của nó, nhà cải cách kiên
cường của nền triết học Đức - nhà duy vật và khai sáng. Triết học Feuerbach là sản
phẩm tất yếu của những điều kiện mới, hình thành vào cuối những năm 30 - đầu
những năm 40. Đó là thời kỳ nhen nhóm tình thế cách mạng ở nhiều nơi ...
Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
ĐỀ TÀI:
CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN FEUERBACH & NHỮNG GIÁ
TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ
Người thực hiện: LÊ XUÂN TÙNG
Mã số: : CH1102012
Lớp: Cao học khóa 6
HÀ NỘI – 2011
Tiểu luận triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach và những giá trị, hạn chế của nó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach và những giá trị, hạn chế của nó - Người đăng: thanhsonzzz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiểu luận triết học: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Feuerbach và những giá trị, hạn chế của nó 9 10 506