Ktl-icon-tai-lieu

tiếu luận tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Một Thoáng Chiều Mưa
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TIỂU LUẬN

SV: Huỳnh Thị Hà Vy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
*******OOOOO*******

ĐỀ: NGHỊ LỰC CÁCH MẠNG PHI
THƯỜNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
THỬ THÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH

QTVP K6F

TRANG 1

BÀI TIỂU LUẬN

QTVP K6F

SV: Huỳnh Thị Hà Vy

TRANG 2

BÀI TIỂU LUẬN

SV: Huỳnh Thị Hà Vy

MỤC LỤC
TRANG
PHẦN MỞ BÀI……………………………………………………………….4
PHẦN I: CON ĐƯỜNG RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐÚNG
ĐẮN CỦA HỒ CHÍ MINH………………………………………………….5
CHƯƠNG 1: RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC………………………..5
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI……………………………..7
PHẦN II:NGHỊ LỰC CÁCH MẠNG PHI THƯỜNG
VƯỢT QUA BAO KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH
CỦA HỒ CHÍ MINH…………………………………………………………8
CHƯƠNG 1: NGHỊ LỰC CÁC MẠNG PHI
THƯỜNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH…………………….....8
CHƯƠNG 2: HỌC TẬP VÀ NOI GƯƠNG NGHỊ LỰC CÁCH MẠNG
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH…………………………………………..11
PHẦN KẾT BÀI…………………………………………………………..13
PHẦN 3: TÀI LIỆU THAM KHẢO
GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

QTVP K6F

TRANG 3

BÀI TIỂU LUẬN

SV: Huỳnh Thị Hà Vy

PHẦN MỞ BÀI
Ý chí và nghị lực là những tố chất, năng lực tâm lý hình thành và tồn tại,
phát triển ở con người. Ý chí là khả năng tự xác định mục đích cho hành động
và quyết định hướng hoạt động của mình, khắc phục mọi khó khăn nhằm đạt
mục đích đó. Nghị lực là sức mạnh tinh thần tạo cho con người sự kiên quyết
trong hành động, không lùi bước trước những khó khăn. Người có ý chí và nghị
lực là người hội tụ đủ ba yếu tố: có sáng kiến, biết quyết định và hành động. Có
sáng kiến là người biết tự vạch ra con đường đi, quyết định phải nhanh để hoạt
động cho kịp thời, không do dự mà bỏ lỡ cơ hội. Song quan trọng nhất là việc
thực hành và muốn thực hành phải bền chí hành động, gặp trở ngại gì cũng vượt
qua cho được, phải tự chủ được mình, thắng các cám dỗ ở bên ngoài.
Ý chí và nghị lực ở mỗi con người được hình thành và phát triển khác
nhau và chịu sự tác động, ảnh hưởng trong những điều kiện môi trường sống và
hoàn cảnh lịch sử cụ thể, cũng như phụ thuộc rất lớn ở quá trình nhận thức ở
mỗi một con người khác nhau. Ở Nguyễn Tất Thành, ý chí và nghị lực được
hình thành phát triển trong môi trường sống và điều kiện hoàn cảnh lịch sử của
đất nước và được bồi đắp bởi quê hương, làng xóm, gia đình, từ chính những tố
chất thông minh, ham học hỏi, được thừa hưởng từ cha mẹ và từ tấm lòng yêu
nước, thương dân cũng như từ quá trình nhận thức của Người.

QTVP K6F

TRANG 4

BÀI TIỂU LUẬN

SV: Huỳnh Thị Hà Vy

PHẦN I: CON ĐƯỜNG RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐÚNG ĐẮN
CỦA HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG 1:RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC...
BÀI TIỂU LUẬN SV: Huỳnh Thị Hà Vy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
*******OOOOO*******
ĐỀ: NGHỊ LỰC CÁCH MẠNG PHI
THƯỜNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
THỬ THÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH
QTVP K6F TRANG 1
tiếu luận tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếu luận tư tưởng HCM - Người đăng: Một Thoáng Chiều Mưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tiếu luận tư tưởng HCM 9 10 352